Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk? (số 2)

Ôn tập Unit 13 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh 4 Unit 13: Would you like some milk? có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 được biên soạn với nhiều dạng câu hỏi từ vựng, ngữ pháp khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học trong Unit 13 chương trình sách mới hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Read and match:
  1. What’s your favourite drink?a. Yes, please.
  2. Does she like her job?b. She’s a clerk.
  3. Would you like some lemonade?c. In a factory.
  4. What does she do?d. It’s apple juice.
  5. Where does he work?e. No, she doesn’t.
  Ví dụ: 1-a, 2-b, 3-c...
  1-d, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c
 • Choose the correct answer:
 • 1. I am hungry. I would like some ................. .
 • 2. Mr. Tuan is a doctor. He works in a ................. .
 • 3. My uncle is a ................. in a primary school.
 • 4. My grandparents are working in the rice ................. now.
 • 5. What ................. does your brother get up?
 • ................. does she work? – in an office.
 • 7. My school starts at 7 o’clock and ................. at 11.15.
 • 8. ................. dinner, I do my homework or listen to music.
 • Fill in the blank with a suitable word:
 • 1. She has breakfast ................. half past six.
  at
 • 2. They usually play football ................. the afternoon.
  in
 • 3. There are two maps ................. the wall.
  on
 • 4. There is a fence in ................. of my house.
  front
 • 5. My birthday is ................. December.
  in
 • 6. I have music and IT ................. Tuesday.
  on
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.588
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm