Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to do this summer?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 thí điểm Unit 20 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to do this summer? do VnDoc.com đăng tải sau đây gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number?

Đề trắc nghiệm khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 2

 • Odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • Choose the best option A, B, C or D
 • 1. What ……….. is it? – It’s 7.30 a.m.
 • 2. It’s time to go …….. a walk.
 • 3. Nam gets up …….. 6 o’clock every morning.
 • 4. What time do ……… go to school every day? – I go to school at 6.30.
 • 5. I …….. breakfast at 6.15 every morning.
 • 6. She ……… TV in the evening.
 • 7. What is his job? – He is ……… factory worker.
 • 8. This is a photo ……… my family.
 • 9. ……….. does your father do? – He is a doctor.
 • 10. My brother drives a bus. He is a bus ………… .
 • 11. …….. does your mother work? – She works in a primary school.
 • 12. What’s your ……….. food? – I like chicken.
 • 13. ………. you like some orange juice? – Yes, please. I love it.
 • 14. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.
 • 15. What does he look like? – He looks ……….
 • 16. There …….. a lot of fun on festivals.
 • 17. We ………. our teachers and friends on Tet holidays.
 • 18. What are you going to do at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.
 • 19. He is very happy ………. the New Year is coming.
 • 20. What ……… is this? – It’s an elephant.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 800
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm