Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

Ôn tập Unit 13 Tiếng Anh lớp 4 chương trình thí điểm

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh 4 Unit 13: Would you like some milk? có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer:
 • 1. Would you like ................. beef?
 • 2. My father ................. his job.
 • 3. What ................. Lan do?
 • 4. Our friends ................. to school in the morning.
 • 5. What ................. you do yesterday?
 • 6. Lan ................. at the zoo last weekend.
 • 7. My ................. drink is lemonade.
 • 9. My grandfather is a farmer. He works in the ................. .
 • 9. Every day I get ................. at 6 o’clock.
 • 10. Sometimes I have some bread with milk for ................. .
 • Fill in the blank with a suitable word:
  1. I go to school ................. Monday to Friday.
  from
 • 2. She was ................. school this morning.
  at
 • 3. She goes to bed ................. 9 p.m.
  at
 • 4. What time do you get ................. ?
  up
 • 5. Pupils don’t go to school ................. Saturdays and Sundays.
  on
 • 6. Lan goes to English club ................. Monday, Wednesday and Friday afternoon
  on
 • 7. My mother’s birthday is ................. the eighth of February.
  on
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 2.920
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm