Bài tập unit 3 lớp 4 What day is it today? Online

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 4 What day is it today? Online

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án dưới đây. Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em ôn tập Unit 3 tiếng Anh 4 hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. The boys play football __________ the afternoon.
 • 2. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.
 • 3. What day is tomorrow? – _________
 • 4. What does your father do in the morning? – _________.
 • 5. Reorder the words to make the correct answer.

  she/ go/ school/ does/ to/ day/ every/? – doesn't/ she/,/ No

 • Read the passage and write True or False.

  Hello. My name is Paul. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursday, I play football. I go to the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my bike on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

 • 1. Paul goes to school on weekdays.
 • 2. He play football on Monday and Sunday.
 • 3. He goes to the library on Tuesday.
 • 4. He draws a picture on Saturday.
 • 5. He rides his bicycle on Saturday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.793
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm