Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school? số 2

Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh Unit 6 lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 nắm vững kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp đã học.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer.
 • 1. I go to school _____ Monday to Friday.
 • 2. Linda and Mai like .......................... rope.
 • 3. My .......................... is Nguyen Hue Primary School.
 • 4. I am in .......................... 4a3.
 • 5. My friend’s school is in Cau Giay .......................... .
 • 6. Where do you .......................... ?
 • 7. They like reading .......................... .
 • 8. What class .......................... she in?
 • 9. My uncle lives in Ho Chi Minh .......................... .
 • 10. I have English _______ Monday.
 • Rearrange these words to make a meaningful sentence.
 • 1. Her/ Quang Trung/ school/ is/ Street/ in/.
  Her school is in Quang Trung Street.
 • 2. are/ going/ school/ to/ We/.
  We are going to school.
 • 3. colour/ her/ schoolbag/ is/ What/ ?/
  What colour is her schoolbag?
 • 4. Linda/ England/ from/ is/.
  Linda is from England.
 • 5. the/ December/ Her/ is/ on/ birthday/ fifth/ of/.
  Her birthday is on the fifth of December.
 • Find out the mistake.
 • 1.

  Her school are in Cau Giay District.

 • 2.

  The stream are long.

 • 3.

  She can sings very well.

 • 4.

  I live in a village small in the south of the country

 • 5.

  I go to school on the morning.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 3.908
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm