Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Tiếng Anh 4 Unit 6: Where's your school?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 6 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Fill the blank by one suitable letter.
 • 1. _tream
  s
 • 2. _lass
  c
 • 3. _chool
  s
 • 4. D_strict
  i
 • 5. L_ke
  i a
 • 6. Vol_eyball
  l
 • 7. Ad_ress
  d
 • 8. _treet
  s
 • 9. W_tch
  a
 • 10. Wh_re
  e
 • Rearrange these words to make a meaningful sentence.
 • 1. in/ is/ My/ Street/ school/ Cau Giay/.
  My school is in Cau Giay street.
 • 2. way/ This/ I / to/ school/ is/ go/ the/.
  This is the way I go to school.
 • 3. class/ you/ in / are/ What/ ?
  What class are you in?
 • 4. 4a5/ in/ She/ class/ is/ ./
  She is in class 4a5.
 • 5. at/ Nghia Tan/ study/ We/ School/ Primary/ ./
  We study at Nghia Tan Primary School.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.966
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm