Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 4 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. fifth

B. seventh

C. eight

D. ninth

2. A. one

B. month

C. year

D. week

3. A. cake

B. candy

C. birthday

D. sweet

4. A. summer

B. teacher

C. worker

D. doctor

5. A. Friday

B. October

C. Saturday

D. Sunday

Exercise 2: Write

a

the

1. What does your sister do in _____ evening? - She plays ______ piano

2. What ____ nice birthday cake!

3. I play badminton in ____ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. When is your birthday, Tran? - It’s ______ the fifth of May

A. at

B. on

C. in

D. of

2. ______ is the date today? - It’s the tenth of January

A. When

B. Where

C. What

D. Which

3. Is that your dog? - No, it _______. It’s James’ dog

A. isn’t

B. isnt

C. isn’t not

D. isnt not

4. What _____ you _____ on Wednesday? - I read book and listen to music

A. are - do

B. do - do

C. is - do

D. do - does

5. Her birthday is on ________ of February

A. the tenth

B. tenth

C. first

D. second

6. What day is ________? - It is Thursday.

A. yesterday

B. tomorrow

C. month

D. week

7. ______ is he? - He is four years old

A. How

B. When

C. What time

D. How old

8. The third month of the year is ________.

A. January

B. September

C. October

D. March

9. Today is Tuesday. So yesterday was __________ and tomorrow is ____________.

A. Monday - Thursday

B. Monday - Wednesday

C. Wednesday - Monday

D. Sunday - Thursday

10. There are _____ months in a year

A. twelve

B. twelfth

C. seven

D. seventh

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What you (do) at weekends? - I (play) with my friends

___________________________________________________

2. Simon (have) history on Thursday.

___________________________________________________

3. What your mother (do) at weekends? - I (play) with my friends

___________________________________________________

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. How is your birthday?

___________________________________________________

2. It’s on the six of March

___________________________________________________

3. They helps their mom at weekends

___________________________________________________

Exercise 6: Read and write the answer

This is Bill. He is from New York. He is American. He is nine years old. He likes football. He plays football with his friends on Tuesdays and Fridays. He likes swimming too. He goes swimming with his sister on Sundays.

It is the 2nd of October today. It is Bill’s birthday. He has a nice birthday cake. Those are his friends. They have a lot of fun.

1. Where is Bill from?

___________________________________________________

2. What nationality is he?

___________________________________________________

3. What does he do on Tuesdays and Fridays?

___________________________________________________

4. What does he do on Sundays?

___________________________________________________

5. What is the date today?

___________________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. do/ to/ bed?/ time/ go/ you/ What/

___________________________________________________

2. like/ Do/ sports?/ you/ playing/

___________________________________________________

3. the/ What/ Phong?/ is/ today,/ date/

___________________________________________________

Exercise 8. Read and then answer the questions below.

Dear pen friend,

My name’s Marie. I’m from Paris, France. Today is Wednesday, the twentieth of October.
It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my classmates. What about
you? When’s your birthday?

Write to me soon,

Marie.

1. What’s her name?

______________________________

2. Where is she from?

______________________________

3. Is she Vietnamese?

______________________________

4. What day is it today?

______________________________

5. What is the date today?

______________________________

6. Is she happy?

______________________________

7. Does she have many presents?

______________________________

-The end-

Đáp án bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Exercise 2: Write

1. What does your sister do in __the___ evening? - She plays ___the___ piano

2. What __a__ nice birthday cake!

3. I play badminton in __the__ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

6. B

7. D

8. D

9. B

10. A

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What do you do at weekends? - I play with my friends

2. Simon has history on Thursday.

3. What does your mother do at weekends? - I play with my friends

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When is your birthday?

2. It’s on the sixth of March

3. They help their mom at weekends

Exercise 6: Read and write the answer

1. He is from New York

2. He is American

3. He plays football with his friends

4. He goes swimming with his friends

5. It is the second of October.

Hướng dẫn dịch

Đây là Bill. Anh ấy đến từ New York. Anh ây là ngươi Mỹ. Anh ấy chín tuổi. Anh ấy thích bóng đá. Anh ấy chơi bóng với bạn bè của mình vào thứ Ba và thứ Sáu. Anh ấy cũng thích bơi lội. Anh ấy đi bơi với em gái vào Chủ nhật.

Hôm nay là ngày 2 tháng 10. Đó là sinh nhật của Bill. Anh ấy có một chiếc bánh sinh nhật đẹp. Đó là những người bạn của anh ấy. Họ có rất nhiều niềm vui.

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. What time do you go to bed?

2. Do you like playing sports?

3. What is the date today, Phong?

Exercise 8. Read and then answer the questions below.

Dear pen friend,

My name’s Marie. I’m from Paris, France. Today is Wednesday, the twentieth of October.
It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my classmates. What about
you? When’s your birthday?

Write to me soon,

Marie.

1. What’s her name?

_______Her name is Marie_________

2. Where is she from?

______She is from Paris, France.________

3. Is she Vietnamese?

_______No, she isn't._________

4. What day is it today?

_____It is Wednesday._____

5. What is the date today?

_____It is the twentieth of October.________

6. Is she happy?

______Yes, she is.________

7. Does she have many presents?

_________Yes, she does._______

Hướng dẫn dịch

Bạn tâm thư,

Tên tôi là Marie. Tôi đến từ Paris, Pháp. Hôm nay là thứ tư, ngày hai mươi tháng mười.
Đó là sinh nhật của tôi. Tôi đang hạnh phúc. Tôi có nhiều quà sinh nhật từ các bạn cùng lớp. Thế còn
bạn? Khi nào là sinh nhật của bạn?

Hồi âm tôi sớm,

Marie

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1),.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Đánh giá bài viết
7 12.442
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm