Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 14 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

1. o _ d

2. t h _ n

3. t _ i _ k

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

4. _ t r _ n g

5. b _ g

6. t _ l l

Exercise 2: Read and match

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother or your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall and strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What does he do? - He is an ___________.

A. doctor

B. engineer

C. teacher

D. footballer

2. Which one ___________, a dog or a cat?

A. are big

B. is big

C. is bigger

D. are bigger

3. This is my _________. He is old

A. mother

B. father

C. sister

D. grandpa

4. An __________ is bigger than a mouse

A. elephant

B. dog

C. cat

D. lion

5. These pink skirts _________ longer than those red ones

A. do

B. does

C. is

D. are

6. The dictionary is __________.

A. young

B. fat

C. tall

D. thick

7. Who are ________? - My parents

A. he

B. she

C. they

D. it

8. What __________ your friends look like?

A. do

B. does

C. is

D. are

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ________________________________

2. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister _____________________________

3. My mother is forty. Her sister is thirty- six. (than)

My mother’s sister ________________________

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is ___________ and strong

2. ___________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall and thin

4. Look at the girl! She is tall and _______.

5. _________ does your mother look like? - She is tall and beautiful

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. old

2. thin

3. thick

4. strong

5. big

6. tall

Exercise 2: Read and match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. C

8. A

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The bear is bigger than the tiger

2. Anna’s sister is fatter than her

3. My mother’s sister is younger than her

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. handsome

2. Who

3. brother

4. pretty

5. What

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm