Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao What does he look like?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 14 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

1. o _ d

2. t h _ n

3. t _ i _ k

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

4. _ t r _ n g

5. b _ g

6. t _ l l

Exercise 2: Read and match

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother or your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall and strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What does he do? - He is an ___________.

A. doctor

B. engineer

C. teacher

D. footballer

2. Which one ___________, a dog or a cat?

A. are big

B. is big

C. is bigger

D. are bigger

3. This is my _________. He is old

A. mother

B. father

C. sister

D. grandpa

4. An __________ is bigger than a mouse

A. elephant

B. dog

C. cat

D. lion

5. These pink skirts _________ longer than those red ones

A. do

B. does

C. is

D. are

6. The dictionary is __________.

A. young

B. fat

C. tall

D. thick

7. Who are ________? - My parents

A. he

B. she

C. they

D. it

8. What __________ your friends look like?

A. do

B. does

C. is

D. are

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ________________________________

2. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister _____________________________

3. My mother is forty. Her sister is thirty- six. (than)

My mother’s sister ________________________

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is ___________ and strong

2. ___________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall and thin

4. Look at the girl! She is tall and _______.

5. _________ does your mother look like? - She is tall and beautiful

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom's sister is a (1)_________ girl. She has got big eyes and rose cheeks. She is also (2)_______because she often plays (3)________ after school with her friends. She is very (4)______. She loves talking with every one and she has many friends. She is also very (5)______ because she always helps people in need. Her friends like her very much.

Exercise 7. Read and write.

Dear Tony,

My name’s Hoa. I’m nine years old and I live in Thanh Hoa. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father is 42 years old. He’s a doctor. He’s tall and big. My mother is 38 years old. She’s a teacher. She’s very beautiful. My brother is Hung. We are students at Quang Trung Primary School. He is taller than me, and he is older than me.

Best wishes,

Hoa

1. What is her name?

2. What does her father do?

3. What does her father look like?

4. What does her mother look like?

5. Who is younger, Hoa or her brother?

6. Who is shorter, Hoa or her brother?

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. old

2. thin

3. thick

4. strong

5. big

6. tall

Exercise 2: Read and match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. C

8. A

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The bear is bigger than the tiger

2. Anna’s sister is fatter than her

3. My mother’s sister is younger than her

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. handsome

2. Who

3. brother

4. pretty

5. What

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom's sister is a (1)____beautiful_____ girl. She has got big eyes and rose cheeks. She is also (2)__sporty____because she often plays (3)____volleyball____ after school with her friends. She is very (4)__friendly____. She loves talking with every one and she has many friends. She is also very (5)__kind____ because she always helps people in need. Her friends like her very much.

Exercise 7. Read and write.

1 - Her name is Hoa.

2 - Her father is a doctor.

3 - He is tall and big.

4 - She is very beautiful.

5 - Hoa is younger.

6 - Hoa is shorter.

Hướng dẫn dịch

Tony thân mến,

Tôi tên là Hòa. Tôi chín tuổi và tôi sống ở Thanh Hóa. Có bốn người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi 42 tuổi. Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy cao và to. Mẹ tôi năm nay 38 tuổi. Cô ấy là cô giáo. Cô ấy rất xinh đẹp. Anh trai tôi là Hùng. Chúng em là học sinh trường tiểu học Quang Trung. Anh ấy cao hơn tôi, và anh ấy lớn tuổi hơn tôi.

Lời chúc tốt nhất,

hòa

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?, Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk? MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

>> Tham khảo thêm bài tập unit 14 lớp 4 Online:

Đánh giá bài viết
18 12.131
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm