Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 8 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao
What subjects do you have today?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. flats

B. days

C. jobs

D. chairs

2. A. cut

B. luck

C. June

D. such

3. A. see

B. such

C. sure

D. son

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. everyday

B. Sunday

C. Monday

D. Tuesday

2. A. third

B. twelfth

C. fifth

D. twenty

3. A. do

B. are

C. am

D. is

4. A. first

B. two

C. second

D. third

5. A. English

B. P.E

C. Vietnam

D. IT

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I ___________ football. I play with my friends

A. like

B. likes

C. am like

D. no like

2. My brother and _______ go to the same school

A. me

B. we

C. I

D. to

3. ________ do you do your homework? - After dinner

A. Where

B. How

C. When

D. Who

4. ________ is your English teacher? - It’s Miss Linda.

A. Who

B. When

C. What

D. How

5. What _______ he do on Mondays?

A. do

B. does

C. is

D. are

6. Tony ______ like music because he sings badly.

A. do

B. don’t

C. doesn’t

D. does

7. Phong and James are good pupils. ______ often get good marks

A. They

B. Them

C. Their

D. Theirs

8. Miss Linh is my English teacher. She ________ English very well

A. speak

B. speaks

C. speaking

D. spoken

Exercise 4: Look at the pictures and answer the questions

1. What does she like doing?

_____________________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

2. Can he sing?

_____________________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

3. What is he doing?

_____________________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

learning

many

books

subject

Science

1. What is your favorite ________, Tuan?

2. Trang likes _______ English very much.

3. How ______ subjects do you have today?

4. Tony and Phong are reading _______ in the library.

5. When do you have English and ______?

Exercise 6: Choose the words or phrases that are not correct

1. When (A) does (B) he has (C) English (D)?

2. She don’t (A ) have (B) a (C) brother (D).

3. What (A) does (B) Hung and Mang do (C) after (D) school?

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. teacher/ very/ can/ My/ fluently./ English/ speak/ English

________________________________________________

2. subjects/ and/ are/ My/ Vietnamese./ favorite/ Maths

________________________________________________

3. twenty/ our/ classrooms/ There/ school./ are/ in

________________________________________________

Exercise 8: Make questions for the underlined parts

1. Music is my favorite subject

________________________________________________

2. That is our teacher.

________________________________________________

3. We are in Class 4B.

________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. C

3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. A

8. B

Exercise 4: Look at the pictures and answer the questions

1. She likes playing football

2. Yes, he can

3. He is listening to music

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. subject

2. learning

3. many

4. books

5. Science

Exercise 6: Choose the words or phrases that are not correct

1. C (has => have)

2. A (don’t => doesn’t)

3. B (does => do)

Exercise 7: Reorder the words to have correct sentences

1. My English teacher can speak English very fluently.

2. My favorite subjects are Vietnamese and Maths

3. There are twenty classrooms in our school.

Exercise 8: Make questions for the underlined parts

1. What is your favorite subject?

2. Who is that?

3. What class are you in?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm