Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

Bài tập từ vựng Unit 7 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. listening

B. watching

C. playing

D. school

2. A. cat

B. train

C. rabbit

D. mouse

3. A. photos

B. pictures

C. shopping

D. stamps

Exercise 2: Match the verbs with the correct nouns

1. read

A. shopping

2. watch

B. a bike

3. go

C. pictures

4. listen

D. books

5. ride

E. to music

6. draw

F. TV

Exercise 3: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

A. Play tennis

B. Play football

C. Play badminton

D. Play volleyball

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

A. Play soccer

B. Go shopping

C. Walk

D. Run

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

A. Play the piano

B. Play chess

C. Collect stamps

D. Listen to music

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

A. Collect stamps

B. Draw pictures

C. Ride a bike

D. Read books

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

A. Watch TV

B. Cook

C. Play soccer

D. Cycle

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. C

Exercise 2: Match the verbs with the correct nouns

1. D

2. F

3. A

4. E

5. B

6. C

Exercise 3: Look at the pictures and choose the correct answer

1. D

2. A

3. B

4. A

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 4: What do you like doing?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 7 lớp 4 nâng cao: What do you like doing?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 618
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm