Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 + 2 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 + 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A. Argentina

B. Cambodia

C. Canadian

D. Australian

2. A. morning

B. afternoon

C. student

D. evening

3. A. American

B. England

C. Malaysia

D. Japan

Exercise 2: Match the countries (1-5) with nationalities (A- E)

1. Russia

A. Spanish

2. The USA

B. Egyptian

3. Spain

C. Russian

4. Egypt

D. Japanese

5. Japan

E. American

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. What ________ are you? I’m Vietnamese.

A. nationality

B. nation

C. country

D. countries

2. _______ are you from? - I am from England

A. What

B. Where

C. Why

D. How

3. Tim is from _____________. He speaks __________.

A. English - England

B. America - American

C. England - English

D. Italian - Italy

4. A: Nice to meet you, Maria

B: Thanks. ___________.

A. And you?

B. And you

C. I am very well

D. Thank you

5. Hello, my name is Linda. ______________?

A. What your name?

B. What is your name?

C. What’s you name?

D. What is you name?

6. We are _________.

A. Japan

B. England

C. English

D. Vietnam

7. _______ you spell your name for me, please?

A. Do

B. Does

C. Could

D. Are

8. Where do your ______ live? - They live in Ho Chi Minh city

A. parent

B. perents

C. parants

D. parents

Exercise 4: Read the text and choose the correct answers

My name is Tom. I live in New York, America. Our country is very big and modern. I study at Green Primary School. It’s an international school. I have some foreign friends. This is Mary. She is from England. She’s English. She can play the piano. This is Tuan. They are from Canada. They can sing and dance very well.

1. America is very big and ____________.

A. large

B. modern

C. old

D. beautiful

2. Green Primary School is an __________ school.

A. local

B. small

C. international

D. public

3. Mary is from England. She is __________.

A. Vietnamese

B. American

C. Canadian

D. English

4. Tuan can play ____________.

A. volleyball

B. basketball

C. football

D. baseball

5. Sophie and Jenny can sing and ________ very well.

A. dance

B. listen

C. talk

D. speak

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Where these children (come) from? - They (come) from Canada.

________________________________________________________

2. We (like) France because it (have) Eiffel Tower.

________________________________________________________

3. Jenny (be) a new student.

________________________________________________________

4. Peter (not be) from Japan

________________________________________________________

5. You (be) from Russia?

________________________________________________________

Exercise 6: Rewrite the following sentences

1. Vietnam has Red River. (in)

Red River _______________________________________________

2. Where is your best friend from? (come)

Where __________________________________________________

3. It is a beautiful garden. (beautiful)

This garden ______________________________________________

Exercise 7: Correct the mistake

1. Sorry! I late

________________________________________________________

2. What’s color is your national flag? It’s red and yellow

________________________________________________________

3. We are going to the zoo this afternuun

________________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A

2. B

3. B

Exercise 2: Match the countries (1-5) with nationalities (A- E)

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

Exercise 4: Read the text and choose the correct answers

1. B

2. C

3. D

4. C

5. A

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Where do these children come from? - They come from Canada

2. We like France because it has Eiffel Tower.

3. Jenny is a new student.

4. Peter is not from Japan.

5. Are you from Russia?

Exercise 6: Rewrite the following sentences

1. Red River is in Vietnam

2. Where does your best friend come from?

3. This garden is beautiful

Exercise 7: Correct the mistake

1. Sorry! I am late

2. What color is your national flag? It’s red and yellow

3. We are going to the zoo this afternoon

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + 2 nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3), Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 851
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm