Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 + 7 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 6 + 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Add on letter to have correct words

1. CL_SS

2. _UPIL

3. _CHOOL

4. _ISTRICT

5. S_REAM

6. STR_CT

Exercise 2: Choose and circle the correct options

1. Are there/ their three rooms in Hoa’s house?

2. They don’t/ aren’t go to school on Saturday

3. We live in a house small/ small house in Hanoi

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What ______ you like doing in your free time? - I like watching cartoons

A. do

B. doing

C. does

D. don’t

2. Can you cook, Anna? - Yes, I _________.

A. cant

B. can’t

C. can not

D. can

3. _______ are the children? - They are at the zoo.

A. When

B. What

C. Where

D. Why

4. We are late for school. ___________ run!

A. Let’s

B. Lets

C. Let

D. Let is

5. What’s the date today? - It’s _________ eighth of May

A. a

B. the

C. an

D. X

Exercise 4:Match

1. read

A. shopping

2. go

B. TV

3. watch

C. to music

4. collect

D. books

5. listen

E. stamps

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. time/ do/ do/ your/ What/ homework?/ you

_________________________________________________

2. playing/ schoolyard./ in/ the/ They/ are

_________________________________________________

3. like/ playing the guitar/ Do you/ ?/

_________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10

Exercise 1: Add on letter to have correct words

1. CLASS

2. PUPIL

3. SCHOOL

4. DISTRICT

5. STREAM

6. STRICT

Exercise 2: Choose and circle the correct options

1. Are there three rooms in Hoa’s house?

2. They don’t go to school on Saturday

3. We live in a small house in Hanoi

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. D

3. C

4. A

5. B

Exercise 4:Match

1. D

2. A

3. B

4. E

5. C

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. What time do you do your homework?

2. They are playing in the schoolyard

3. Do you like playing the guitar?

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 11 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 10. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 4: Where’s your school?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 910
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm