Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

Bài tập từ vựng Unit 18 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Match

1. What’s your sister’s phone number?

It’s zero-nine-two-five-four-three-seven-five-six-zero

A. 047768903

2. What’s your phone number?

It’s oh-nine-three-nine-seven-five-six-two-one-three

B. 0939756213

3. What’s Ann’s phone number?

It’s zero-four-double-seven-six-eight-nine-zero-three

C. 0925437560

II/ Look at the picture and choose the correct answer A, B or C

1. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

A. Go swimming

B. Go skating

C. Go to school

2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

A. Go for a picnic

B. Go shopping

C. Go fishing

3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

A. Go swimming

B. Go for a picnic

C. Go fishing

4. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?

A. Go for a walk

B. Go shopping

C. Go swimming

III/ Complete the sentences with the words in the box

picnic

phone

have

garden

birthday

1. What’s John’s ___________ number?

2. This is my ___________ present. It’s a smart phone.

3. Would you like to go for a ___________ with me?

4. My parents are going for a walk in the ___________.

5. Do you ___________ a cellphone?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18

I/ Match

1. C

2. B

3. A

II/ Look at the picture and choose the correct answer A, B or C

1. B

2. A

3. C

4. A

III/ Complete the sentences with the words in the box

1. phone

2. birthday

3. picnic

4. garden

5. have

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 nâng cao: How much is the T-shirt?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.078
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm