Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 lớp 4 có đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án..

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. NGVEINE

_____________

4. OFRM

_____________

2. GDBOYOE

_____________

5. TMEE

_____________

3. LTEA

_____________

6. TOROROMW

_____________

Exercise 2: Choose the best answer

1. Where ____ England are you from?

A. On

B. In

C. To

D. At

2. Bye! _____ you on the next Monday,

A. See

B. Have

C. What

D. Look

3. I am from Paris. I am ______

A. French

B. Vietnamese

C. England

D. France

4. It is glad to meet you, ____.

A. again

B. too

C. late

D. either

5. Hello. What ___ your first name?

A. are

B. is

C. am

D. do

6. We are ________.

A. Tom

B. friend

C. Vietnam

D. friends

7. I am ___ England. Nice to meet you, Anna

A. at

B. to

C. from

D. in

8. Hi, everyone! I am a _____ student

A. old

B. new

C. newest

D. oldest

9. Good morning, ____ Hien. I ____ Linh

A. Mr/ is

B. Miss/ is

C. Mr/ am

D. Miss/ am

Exercise 3: Complete sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. It (be) nice to see you again

_____________________________

2. How you (be) today?

_____________________________

3. Vietnam (be) beautiful

_____________________________

4. My parents (be) teachers

_____________________________

5. I (be) from Vietnam

_____________________________

Exercise 4: Complete sentences with “a/an” or “_”

1. He’s _____ actor

2. They’re ____ nurses

3. She’s _____ actress

4. I’m _____ pilot

5. We’re ____ teachers

Exercise 5: Reorder the words to have correct answer

1. my/ This/ Anna./ is/ classmate,/ new/

_____________________________

2. school/ I’m/ I’m/ for/ late/ sorry./

_____________________________

3. To/ again./ see/ It’s/ nice/ you/

_____________________________

4. fine/ I/ thanks/ am

_____________________________

5. old/ you/ are/ How?

_____________________________

-The end-

Đáp án tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao

Exercise 1: Unscramble the following words

1. EVENING

2. GOODBYE

3. LATE

4. FROM

5. MEET

6. TOMORROW

Exercise 2: Choose the best answer

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. B

9. D

Exercise 3: Complete sentences with the correct form of the verbs in brackets

1.It is nice to see you again

2.How are you today?

3.Vietnam is beautiful

4.My parents are teachers

5.I am from Vietnam

Exercise 4: Complete sentences with “a/an” or “_”

1. an

2. _

3. an

4. a

5. _

Exercise 5: Reorder the words to have correct answer

1. This is my new classmate, Anna

2. I’m sorry. I’m late for school

3. It’s nice to see you again

4. I am fine thanks

5. How old are you

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again (số 1), .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 4.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm