Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 lớp 4 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and complete with one missing verb

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

1. ________________________

2. ________________________

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

3. ________________________

4. ________________________

Exercise 2: Put the right verb form in the bracket. Use the present simple

1. They (play) ___________ football after school

2. Tom (go) __________ to school 5 days a week

3. In this club people (dance) _________ a lot

4. Linda and Wendy (go) ________ swimming after class

5. Trang often (listen) _________ to music

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. When do you _________ Maths, Linh? - I have it on Mondays and Wednesdays.

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. Do you have go to school today? - No, I _________.

A. don’t

B. dont

C. do

D. didn’t

3. The children like going to the park with their friend at _________.

A. weekent

B. weehence

C. weekend

D. wekend

4. There is a stadium near my house. Let’s go there and play ___________.

A. football

B. TV

C. piano

D. chess

5. My mother often _______ to the supermarket on Sunday.

A. going

B. went

C. go

D. goes

Exercise 4: Read and answer the questions

Hello, I’m Kim. I go to school every morning from Monday to Friday. On Tuesday and Thursday afternoons, I go swimming. On Monday, Wednesday and Friday afternoons, I go to football class. I do not go to school at the weekend. On Saturdays, I visit my grandparents. On Sundays, I have a picnic with my family in the morning and help parents in the afternoon.

1. Does she go to school from Monday to Friday?

_________________________________________

2. What days does she go swimming?

_________________________________________

3. When does she go to football class on Wednesday?

_________________________________________

4. What does she do on Saturday?

_________________________________________

5. Does she visit her grandparents on Sunday?

_________________________________________

Exercise 5: Read and match

1. What day is it today?

A. They play chess and read books

2. What nationality are you?

B. He listens to music

3. What do Hoa and Hung do in the afternoon?

C. I’m from Japan

4. Where are you from?

D. It’s Saturday

5. What does your brother do in the evening?

E. I’m Malaysian

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. to/ Monday/ school/ I/ to/ Friday./ go/ from

___________________________________________

2. you/ the/ do/ What/ morning?/ do/ in

___________________________________________

3. Maths?/ do/ English/ you/ When/ and/ have

___________________________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1)

Exercise 1: Look at each picture and complete with one missing verb

1. Watch TV

2. Go swimming

3. Listen to music

4. Play football

Exercise 2: Put the right verb form in the bracket. Use the present simple

1. They (play) _____play______ football after school

2. Tom (go) ____goes______ to school 5 days a week

3. In this club people (dance) ____dance_____ a lot

4. Linda and Wendy (go) ___go_____ swimming after class

5. Trang often (listen) _____listens____ to music

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

Exercise 4: Read and answer the questions

1. Yes, she does

2. She goes swimming on Tuesday and Thursday afternoons

3. She goes to football class on Wednesday afternoon

4. She visits her grandparents

5. No, she doesn’t

Exercise 5: Read and match

1. D

2. E

3. A

4. C

5. B

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. I go to school from Monday to Friday.

2. What do you do in the morning?

3. When do you have English and Maths?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm