Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 18 lớp 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Fill in the missing letters to make meaningful words

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

1. G _ f _ s _ _ n g

2. _ o f _ r a w _ l _

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number?

3. G _ s w _ m _ i n g

4. _ o c _ m _ i _ g

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What’s your __________? - 0856 556 863

A. phone number

B. phone

C. number

D. number phone

2. What are you doing? - We _________ our summer vacation.

A. plant

B. planning

C. are planning

D. have planning

3. The weather is fine today. It is ____________ than yesterday

A. warm

B. more warm

C. warmer

D. more warmer

4. Are you listening to me? - Yes, ____________.

A. I can

B. I have

C. I do

D. I am

5. They are on a bus. They ___________ to school.

A. are going

B. go

C. going

D. travel

6. Sorry, I _____________ who she is

A. don’t know

B. can’t know

C. am not knowing

D. know not

III/ Complete the sentences with the words in the box

picnic

phone

have

garden

birthday

1. What is John’s _________ number?

2. That is my __________ present. It’s a smart phone.

3. Would you like to go for a _________ with me?

4. My parents are going for a walk in the ____________.

5. Do you ____________ a cellphone?

IV/ Read the following text and answer the following questions

This is William. He is a fireman. He is big and strong. He works at the fire station. He helps people. Every day, he gets up at five. He takes a shower and has big breakfast. At 6 o’clock, he rides his bike to the fire station.

1. What does William do?

_______________________________________

2. Where does he work?

_______________________________________

3. Does he get up early?

_______________________________________

4. What time does he come home?

_______________________________________

5. What does he do in the evening?

_______________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. I/ speak/ May/ John/ to/ please/ ?/

_______________________________________

2. tomorrow/ We/ free/ are/./

_______________________________________

3. like/ Would/ you/ go/ for/ to/ picnic/ a/ ?/

_______________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao

I/ Fill in the missing letters to make meaningful words

1. Go fishing

2. Go for a walk

3. Go swimming

4. Go camping

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

III/ Complete the sentences with the words in the box

1. phone

2. birthday

3. walk

4. garden

5. have

IV/ Read the following text and answer the following questions

1. He is a fireman

2. He works at the fire station

3. Yes, he does

4. He comes home at 9 p.m

5. He feeds his dogs and watches TV with his parents

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. May I speak to John please?

2. We are free tomorrow

3. Would you like to go for a picnic?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: What’s your telephone number? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 832
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm