Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. bike

B. run

C. sing

D. listen

2. A. teacher

B. worker

C. farmer

D. bigger

3. A. game

B. pupil

C. classmate

D. teacher

Exercise 2: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

1. ___________________________

2. ___________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

3. ___________________________

4. ___________________________

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. Can you play volleyball? - No, I __________. But I can play football

A. can

B. can’t

C. can’t not

D. cans not

2. ________ is his birthday? - It’s on the nineteenth of January

A. What

B. Who

C. When

D. Where

3. What can John do? - _________ can ride a bike

A. Him

B. He

C. His

D. Hi

4. Look at Mai! She is ______ very well

A. sing

B. singing

C. sings

D. singings

5. How many books ______ there on the bookshelf?

A. be

B. is

C. am

D. are

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Maine and I (be) sisters

__________________________________________________________

2. I (not have) got a new bike

__________________________________________________________

3. Let’s (sing) together

__________________________________________________________

4. Skating (be) so much fun

__________________________________________________________

5. Bella (ride) a bike very well

__________________________________________________________

Exercise 5: Reorder to make a meaningful sentences

1. swim/ I/ can/ very/ well

__________________________________________________________

2. I/ sit/ on/ the/ Can/ chair/ ?

__________________________________________________________

3. nice/ a/ picture/ What/ !

__________________________________________________________

Exercise 6: Write one word in each blank

1. Can ______ play volleyball? - Yes, I can

2. ______ can they do? - They can swim

3. Can he cook? - ______, he can’t

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. A

Exercise 2: Look at the picture and write

1. Swim

2. Cook

3. Write

4. Skate

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. B

4. B

5. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Maine and I are sisters

2. I don’t have got a new bike

3. Let’s sing together

4. Skating is so much fun

5. Bella rides a bike very well

Exercise 5: Reorder to make a meaningful sentences

1. I can swim very well

2. Can I sit on the chair?

3. What a nice picture!

Exercise 6: Write one word in each blank

1. Can ___you___ play volleyball? - Yes, I can

2. __What____ can they do? - They can swim

3. Can he cook? - ___No___, he can’t

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 6, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 942
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm