Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Hue ________ is my favorite place to go.

A. Imperial city

B. Island

C. Beach

D. Desert

2. My father went to Ho Chi Minh City __________.

A. next summer

B. in summers

C. last summer

D. every summer

3. How did you get there? - I went there ______________.

A. by coach

B. to coach

C. in coach

D. with coach

4. What did you do? - I _________ in the sea.

A. swim

B. swimmed

C. swims

D. swam

5. Linda had __________ in Nha Trang.

A. an nice holiday

B. a nice holiday

C. nice holiday

D. nice a holiday

Exercise 3: Write the past simple of the following verbs

1. go

: ______________

2. have

: ______________

3. swim

: ______________

4. play

: ______________

5. get

: ______________

6. live

: ______________

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Ha Long Bay (be) in the north of Vietnam.

___________________________________________

2. How you (get) there last night? - I (go) by plane

___________________________________________

3. Your parents (live) in the village? - Yes, they (do)

___________________________________________

4. Maria (have) a nice holiday last summer.

___________________________________________

5. What your mother (do) in the morning? - She usually (do) morning exercise

___________________________________________

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. My father goes to work by bus every day

___________________________________________

2. The trip was great.

___________________________________________

3. I went to Hoi An Ancient Town last month

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. Bay

2. Island

3. Underground

4. Bicycle

5. Taxi

6. Motorbike

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. A

4. D

5. B

Exercise 3: Write the past simple of the following verbs

1. go

: went

2. have

: had

3. swim

: swam

4. play

: played

5. get

: got

6. live

: lived

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Ha Long Bay is in the north of Vietnam.

2. How did you get there last night? - I went by plane

3. Do your parents live in the village? - Yes, they do.

4. Maria had a nice holiday last summer.

5. What does your mother do in the morning? She usually does morning exercise.

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. How does your father go to work every day?

2. How was the trip?

3. Where did you go last summer

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Unit 3 lớp 5 nâng cao: Where did you go on holiday?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.691
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm