Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Bài tập từ vựng Unit 12 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. chicken

B. cabbage

C. beef

D. pork

2. A. stove

B. hot

C. cold

D. big

3. A. table

B. book

C. touch

D. kitchen

4. A. knife

B. potato

C. cucumber

D. tomato

5. A. run

B. play

C. swim

D. matches

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct option

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Don’t play with ___________. You may start a fire.

A. knives

B. forks

C. spoons

D. matches

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Mary can play the ___________. She is good at musical instruments.

A. flute

B. drum

C. piano

D. guitar

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Mary is riding a __________ on the road.

A. bike

B. car

C. motorbike

D. truck

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

She is _________ in the kitchen. She wants to help her parents.

A. shopping

B. playing

C. cooking

D. running

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

That boy is climbing the __________. It’s dangerous

A. rose

B. tree

C. flower

D. house

Exercise 3: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. KNAIFE

______________________

2. RIDEI A BIKE

______________________

3. CLIAMB THE TREE

______________________

4. RUN DOWN THE STIAIRS

______________________

5. DANEROIUS

______________________

-The end-

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct option

1. D

2. D

3. A

4. C

5. B

Exercise 3: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. KNIFE

2. RIDE A BIKE

3. CLIMB THE TREE

4. RUN DOWN THE STAIRS

5. DANGEROUS

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.012
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm