Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 17 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word that has the different main stress

1. A. noodles

B. carton

C. packet

D. ahead

2. A. lemonade

B. favorite

C. sandwiches

D. sausages

3. A. thirsty

B. biscuit

C. minute

D. canteen

II/ Look at the picture and write

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

1. ___________________

2. ___________________

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

3. ___________________

4. ___________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Let’s go to the post office! I want __________.

A. to buy some apples

B. to see a movie

C. to buy some medicine

D. to send a letter

2. How many __________ do you have?

A. fish

B. a fish

C. the fish

D. fishs

3. What should I eat to be _________?

A. healthy

B. health

C. unhealthy

D. healthily

4. I drink _________ milk every morning.

A. bar of

B. carton of

C. a bar of

D. a carton of

5. Fruit juice is __________ our health

A. good with

B. good for

C. good at

D. good by

IV/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. Excuse me, where the post office (be)? - Turn right. It (be) on the corner of the street

_____________________________________________

2. What would you like (eat)? - I’d like a bowl of beef noodles

_____________________________________________

3. Where your mom (go) now? - She (go) to the supermarket to buy some bread.

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29

I/ Choose the word that has the different main stress

1. D

2. A

3. B

II/ Look at the picture and write

1. rice

2. grapes

3. sandwich

4. biscuit

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. A

4. D

5. B

IV/ Give the correct form of the verbs in brackets

1.Excuse me, where is the post office? - Turn right. It is on the corner of the street

2.What would you like to eat? - I’d like a bowl of beef noodles

3.Where is your mom going now? - She is going to the supermarket to buy some bread.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 808
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm