Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 + 4 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word/ phrase under it

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5

1. ___________________________

2. ___________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5

3. ___________________________

4. ___________________________

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

happily

cartoon

enjoy

birthday

invite

1. Let’s ___________ the party with us!

2. The children sang and danced _________ at the party.

3. My mother is preparing a big ________ cake.

4. We ________ all friends to our birthday.

5. We watched a __________ at Linda’s birthday.

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. motorbike

B. car

C. train

D. plane

2. A. one

B. once

C. two

D. ten

3. A. Did

B. How

C. When

D. What

Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. __________ you ___________ to Linda’s birthday now?

A. Are - going

B. Are - go

C. Do - go

D. Do - going

2. What did you do? - I _________ to the beach last summer

A. went

B. go

C. goes

D. gone

3. What do they do after ____________?

A. have breakfast

B. having breakfast

C. they has breakfast

D. to have breakfast

4. _________ Tony stay at home yesterday?

A. Was

B. Did

C. Is

D. Does

5. Where _____ you yesterday?

A. be

B. was

C. were

D. are

Exercise 5: Give the correct form of the verb in brackets

1. When she (get) up every day? - Around 6.30 a.m

__________________________________________________

2. They (enjoy) the dinner last night? - Yes, they (do)

__________________________________________________

3. I (eat) a lot of food last night.

__________________________________________________

Exercise 6: Make meaningful sentences

1. Where / Tom/ hometown/ ?/

__________________________________________________

2. We/ go/ our house/ to/ airport/ taxi/ yesterday/ ./

__________________________________________________

3. Where/ you/ go/ last summer/ ?/

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Look at the picture and write the correct word/ phrase under it

1. birthday

2. candle

3. hide-and-seek

4. balloon

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

1. Let’s _____enjoy______ the party with us!

2. The children sang and danced ____happily_____ at the party.

3. My mother is preparing a big ____birthday____ cake.

4. We ___invite_____ all friends to our birthday.

5. We watched a __________ at Linda’s birthday.

Exercise 3: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 4: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. B

4. B

5. C

Exercise 5: Give the correct form of the verb in brackets

1. When does she get up every day? - Around 6.30 a.m

2. Did they enjoy the dinner last night? - Yes, they did

3. I ate a lot of food last night.

Exercise 6: Make meaningful sentences

1. Where’s Tom’s hometown?

2. We went from our house to the airport by taxi yesterday

3. Where did you go last summer?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 chất lượng cao (số 1), .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 909
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm