Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 5 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 8 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. land

C. road

D. party

2. A. chat

B. beach

C. play

D. watch

3. A. island

B. underground

C. train

D. plane

Exercise 2: Fill in the blanks with the correct form of the verb. Use the future tense “will”

1. Nga ____________ (rest) all day on Friday.

2. Mr. Tony ____________ (not ring) this afternoon

3. He ___________ (not have) a shower later

4. We ____________ (not visit) our grandparents next weekend

5. Mum __________ (prepare) food tomorrow

Exercise 3: Choose the best answer

1. The weather is so beautiful today. Let’s ________ for a picnic

A. go

B. goes

C. going

D. went

2. My family will ________ a boat trip around Phu Quoc Island

A. took

B. take

C. taken

D. takes

3. _______ is that? - It’s Chi, my classmate

A. What

B. Where

C. Who

D. When

4. That _______ a tiger. It is sleeping

A. is

B. are

C. aren’t

D. isn’t

5. L _ _ k! Jenny is swimming in the sea. She swims very well.

A. oo

B. uu

C. uo

D. ir

Exercise 4: Make questions for the following sentences

1. I will be in the mountains next Sunday

________________________________________________

2. Tomorrow is Saturday

________________________________________________

3. They will explore the caves in Ha Long Bay

________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. great/ was/ It/ ./

________________________________________________

2. you/ do/ What/ Hue Imperial City?/ will/ at/

________________________________________________

3. In/ the/ We’ll/ this/ week./ be/ mountains/

________________________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 2: Fill in the blanks with the correct form of the verb. Use the future tense “will”

1. Nga _____will rest_______ (rest) all day on Friday.

2. Mr. Tony _______won’t ring_____ (not ring) this afternoon

3. He _____won’t have______ (not have) a shower later

4. We _____won’t visit_______ (not visit) our grandparents next weekend

5. Mum ____will prepare______ (prepare) food tomorrow

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. B

3. C

4. A

5. A

Exercise 4: Make questions for the following sentences

1. Where will you be next Sunday?

2. What day is it tomorrow?

3. What will they do in Ha Long Bay?

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. It was great

2. What will you do at Hue Imperial City?

3. We’ll be in the mountains this week.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 6, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.077
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm