Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 2 lớp 5 có đáp án

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 3 HOT

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Put the letters in the correct order to have correct words

1. ARLEY

___________

2. ROPCTJE

___________

3. RNNTEIET

___________

4. BYRALIR

___________

Exercise 2: Look at the pictures and write the correct word

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao

1. _______________

2. _______________

3. _______________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao

4. _______________

5. _______________

6. _______________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. He gets up early and always ________ breakfast

A. have

B. is having

C. has

D. haves

2. ______ does your mother often do in the evening?

- She cooks the meals.

A. How

B. What

C. When

D. Where

3. Then, she watches films ______ dinner.

A. after

B. before

C. in

D. about

4. The children go to the sports centre and ___________ football

A. plays

B. playing

C. play

D. is playing

5. I sometimes go swimming _____ Sundays

A. on

B. at

C. in

D. under

6. ______ does she go shopping? - Twice a month

A. What

B. When

C. Where

D. How often

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

This is Julia. She is my (1) ______. She is eleven years old. She is a student. She (2) _____ in a big city. She is in Class 5A at Cambridge Primary School. She gets up at 6 every morning and always has big (3) ______ before she goes to school. After school, she usually does her homework and help her mum (4) _____ housework. On Saturdays, she doesn’t have class. She goes to the library and looks for some information through the Internet. She goes to the library (5) ______ a week. On Sundays, she goes out with her family.

1. A. friends

B. a friend

C. classmate

D. classmates

2. A. lives

B. live

C. lived

D. living

3. A. dinner

B. supper

C. lunch

D. breakfast

4. A. on

B. about

C. to

D. with

5. A. one

B. once

C. two time

D. three time

Exercise 5: Translate the following sentences into English

1. Bạn đến thư viện thường xuyên như thế nào?

______________________________________

2. Tôi thỉnh thoảng đi bơi vào chủ nhật

______________________________________

3. Cô ấy đi xem phim có thường xuyên không? - Một lần một tuần

______________________________________

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. She goes to Music Club twice a week

______________________________________

2. No, he isn’t. He isn’t in the class.

______________________________________

3. He gets up at 6 a.m every morning.

______________________________________

Đáp án tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao

Exercise 1: Put the letters in the correct order to have correct words

1. EARLY

2. PROJECT

3. INTERNET

4. LIBRARY

Exercise 2: Look at the pictures and write the correct word

1. Watch TV

2. Wash the face

3. Go to school

4. Ride the bike

5. Brush the teeth

6. Get up

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

6. D

Exercise 4: Read the following text and choose the best answer

1. C

2. A

3. D

4. D

5. B

Exercise 5: Translate the following sentences into English

1. How often do you go to the library?

2. I sometimes go swimming on Sundays

3. How often does she go to the cinema? - Once a week

Exercise 6: Make questions for the underlined parts

1. Where does she go to twice a week?

2. Is he in the class?

3. What time does he get up?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.548
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm