Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 18 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write the words with the correct picture

autumn

spring

winter

summer

 

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

1. ________________________

2. ________________________

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

3. ________________________

4. ________________________

II/ Put the correct verb form of the “simple future”

1. I (be) __________ at home tomorrow night.

2. Mary (go) __________ to school at the junior college next year.

3. The plane (take off) __________ on time.

4. Dick (not arrive)__________ in Chicago next week.

5. Dinner (be) __________ ready in a few minutes?

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. How _________ seasons are there in a year?

A. much

B. many

C. long

D. often

2. It’s ________ in summer.

A. cold

B. hot

C. cool

D. warm

3. What _________ the weather ___________ like tomorrow?

A. will - be

B. does - be

C. will - is

D. do - be

4. It will be warm and ___________ tomorrow. Let’s go to the zoo!

A. sun

B. sunny

C. hot

D. rainy

5. I don’t often take a taxi because it’s very ____________.

A. cheap

B. busy

C. cheaper

D. expensive

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30

I/ Write the words with the correct picture

1. autumn

2. winter

3. summer

4. spring

II/ Put the correct verb form of the “simple future”

1. I (be) _____will be_____ at home tomorrow night.

2. Mary (go) _____will go_____ to school at the junior college next year.

3. The plane (take off) ___will take off_______ on time.

4. Dick (not arrive)____won’t arrive______ in Chicago next week.

5. Will dinner (be) ____be______ ready in a few minutes?

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. A

4. B

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 781
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm