Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

Bài tập ôn tập Unit 17 lớp 5 What would you like to eat?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bowl

B. cup

C. sweet

D. bunch

2. A. banana

B. bread

C. orange

D. apple

3. A. milk

B. bottle

C. tea

D. water

II/ Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. A PACKET OF BUISCUITS

: ________________________

2. A BAR OF CHOCOLAETE

: ________________________

3. SAUSAUGES

: ________________________

4. ORANGE JUIRCE

: ________________________

5. A BOWEL OF RICE

: ________________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What would you like to eat for breakfast?

I’d like some rice ________ eggs

A. with

B. about

C. of

D. at

2. What _________ is it? - It’s seven fifteen

A. time

B. hour

C. minute

D. day

3. We’d like to buy some ____________ of biscuits, 2 kilos of oranges, chips, sandwiches and water

A. box

B. glass

C. bottle

D. packets

4. What are your good at? - I am good at ____________.

A. sings

B. sing

C. singing

D. to sing

5. My mother is going to ______________. She wants to buy some medicine.

A. the bank

B. the pharmacy

C. the cinema

D. the stadium

IV. Read the following text and answer these questions

Out of all the foods, a taco is definitely my favorite. It is a traditional Mexican food. It consists of a folded tortilla (thin flat bread) that is filled with cheese, meat, and vegetables. You can eat tacos with hot spicy sauce. I often eat tacos twice a week. My mom usually makes them for me. Sometimes, I go to Taco Bell to enjoy the food with my friends. My favorite type of tacos is beef crunchy tacos. I often order two tacos and horchata, a Mexican drink made from nuts or rice. When I am hungry, I can eat up to five tacos.

1. What is the writer’s favorite food?

___________________________________________________

2. Where does the food come from?

___________________________________________________

3. What does it consist of?

___________________________________________________

4. Can you eat tacos with sweet and sour sauce?

___________________________________________________

5. How often does the writer eat tacos?

___________________________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. What/ like/ to/ would/ she/ eat/ ?/

___________________________________________________

2. My/ sister/ meat./ vegetables/ to/

___________________________________________________

3. bottles of water/ three/ Linda/ everyday./ drinks/

___________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

II/ Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. A PACKET OF BISCUITS

2. A BAR OF CHOCOLATE

3. SAUSAGES

4. ORANGE JUICE

5. A BOWL OF RICE

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. D

4. C

5. B

IV. Read the following text and answer these questions

1. It’s a taco

2. It comes from Mexico./ It is a traditional Mexican food

3. It consists of a folded tortilla (thin flat bread) that is filled with cheese, meat, and vegetables

4. No, you can’t

5. Twice a week

Hướng dẫn dịch

Trong số tất cả các loại thực phẩm, taco chắc chắn là món ưa thích của tôi. Nó là một món ăn truyền thống của Mexico. Nó bao gồm một chiếc bánh tortilla gấp lại (bánh mì dẹt mỏng) chứa đầy phô mai, thịt và rau. Bạn có thể ăn bánh tét với nước sốt cay nóng. Tôi thường ăn tacos hai lần một tuần. Mẹ tôi thường làm chúng cho tôi. Thỉnh thoảng, tôi đến Taco Bell để thưởng thức đồ ăn cùng bạn bè. Loại tacos yêu thích của tôi là tacos thịt bò giòn. Tôi thường gọi hai chiếc bánh taco và horchata, một loại đồ uống của người Mexico làm từ các loại hạt hoặc gạo. Khi tôi đói, tôi có thể ăn đến năm chiếc bánh tét.

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. What/ like/ to/ would/ she/ eat/ ?/

________What would she like to eat?________

2. My/ sister/ meat./ vegetables/ to/

________My sister prefers vegetables to meat._________

3. bottles of water/ three/ Linda/ everyday./ drinks/

_______Linda drinks three bottles of water every day._________

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat? có đáp án. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. 

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 29 MỚI

Đánh giá bài viết
1 2.468
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm