Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat?

Tổng hợp bài tập nâng cao Unit 17 lớp 5

Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại

1. a. bowl                b. cup               c. sweet                 d. bunch

2. a. banana           b. bread            c. orange              d. apple

3. a. noodles          b. fish                c. pork                  d. beef

4. a. cabbage         b. chocolate      c. biscuit               d. sweet

5. a. milk                b. bottle             c. tea                    d. water

II. Chọn đáp án đúng nhất

6. We’re very ............ now. We don’t want any more food or drink.

A. cold

B. hot

C. full

D. hungry

7. Orange juice is his favorite ............ .

A. drink

B. vegetable

C. meat

D. fruit

8. We want five .............

A. milk

B. bread

C. melons

D. cheese

9. ............ does Alice want? - She wants some ice-cream.

A. Who

B. What

C. How

D. Why

10. I’m hungry. I want some ............ .

A. books

B. cakes

C. water

D. pencils

11. Would you like ............ glass of hot milk?

A. a

B. some

C. any

D. an

12. Vegetables are very good............ you.

A. to

B. at

C. on

D. for

13. ............ is there to eat? - There’re some apples.

A. Who

B. Where

C. When

D. What

14. What’s the matter? - I’m very hungry. I want some .............

A. knives

B. iced tea

C. lemonade

D. sandwiches

15. ............ do you feel? - I feel very hungry.

A. Who

B. Why

C. Which

D. How

III. Chọn đáp án đúng nhất

Hi! My name's Thu. I'm in grade 5. My sister and I (16) .................... our breakfast at school. She (17) .................... some noodles and a hot drink. I (18) .................... some bread and some milk. We don’t have lunch at school. We have lunch at home. We have rice, chicken, cabbage and some apples (19) .................... lunch. Apple is my (20) .................... fruit.

16. a. eat           b. eats          c. want             d. wants

17. a. likes        b. wants        c. is liking        d. is wanting

18. a. would like   b. would like to     c. would want      d. would want to

19. a. in            b. on             c. at                 d. for

20. a. favor      b. favorite      c. health          d. healthy

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chình:

21. mother/ My/ uncle./ for/ wants/ send /to/ this/ my/ letter

22. How/water/ much/ drink/ does/ she/ day?/ every

23. book/ What/ reading?/ are/ you

24. Is/ making/ she/ and/ fish/ rice?

25. tomorrow./ We/ go/ going/ are/ to/ camping

26. character/ Who /the /main /is/?

27. borrow/ May /book/ I /your/?

28. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/.

29. does/ Why/ she/ this /story/ like?

30. Tam/ gentle./ very/ beautiful/ and/ was

-The end-

Đáp án bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao

I. Chọn từ khác loại

1. C

2. B

3. A

4. A

5. B

II. Chọn đáp án đúng nhất

6. D

7. A

8. C

9. B

10. B

11. C

12. D

13. D

14. D

15. D

III. Chọn đáp án đúng nhất

16. A

17. B

18. A

19. D

20. B

IV Sắp xếp thành câu hoàn chình:

21. My mother wants to send this letter for my uncle

22. How much water does she drink every day?

23. What book are you reading?

24. Is she making fish and rice?

25. We are going to go camping tomorrow

26. What is the main character?

27. May I borrow your book?

28. Mr. Tuan should take a rest.

29. Why does she like this story?

30. Tam was very beautiful and gentle.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?, Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What Would You Like To Eat?, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What Would You Like To Eat?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 3.929
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm