Ngữ pháp Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What Did You See At The Zoo? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả bài học, chuẩn bị bước đệm tốt nhất cho những bài kiểm tra và bài thi sau này.

I. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú

Khi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng "những mẫu câu sau:

(?) What did you/ they see at the zoo?

Bạn/ Họ nhìn thấy gì ở sở thú?

(+) I / They saw...

Tôi/ Họ đã thấy...

Ex 1: What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?

I saw two tigers. Tôi đã thấy 2 con hổ.

Ex 2:

What did you see at the zoo?  Cậu đã xem gì ở vườn thú?

I saw elephants and monkeys.  Tớ đã xem voi và khỉ

II. Hỏi xem con gì đã làm gì ở vườn thú

(?) What did + S + do?

(+) S+ V-ed.

Example:

What did the monkey do at the animals show?  Con khỉ đã làm gì buổi xiếc thú?

He rode a bike.  Nó đi xe đạp.

What did the peacocks do when you were there?  Mấy con công đã làm gì khi cậu ở đó?

They moved beautifully.  Chúng di chuyển rất đẹp.

III. Hỏi đáp về những con vật yêu thích của ai đó ở sở thú

Hỏi:

(?) What are your favourite animals at the zoo?

Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?

Đáp:

(+) They are/ They’re + con vật (số nhiều).

Chúng là... những con...

Ex: What are your favourite animals at the zoo? Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?

They're monkeys. Chúng là những con khỉ.

IV. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khi nào

Hỏi:

When did you/ they go to the zoo?

Bạn/ Họ đã đi sở thú khi nào?

Đáp:

I/ They went there + thời gian ở quá khứ.

Tôi/ Họ đến đó...

Ex: When did you go to the zoo? Bạn đã đi sở thú khi nào?

I went there yesterday. Tôi đã đến đó hôm qua.

V. Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? có đáp án

Choose the correct answer. 

1. What is Mai An Tiem………………?

A. like B. liking C. likes D. to like

2. .......... did you go to the cinema? - Last night.

A. Where B. Who C. When D. How

3. The turtles walk ............. when I saw them.

A. slow B. slowlly C. slower D. slowly

4. ................ did you go to the zoo? - I went to the zoo by bus.

A. What B. Where C. How D. When

5. I ..............  a baby panda  in the zoo yesterday.

A. see B. saw C. seen D. sees

Circle the incorrect word and rewrite the correct sentence.

1. How are the elephant like?

…………………………………………………………………………………………...

2. The peacocks move beautiful.

…………………………………………………………………………………………...

3. The pandas look so cute and they do everything slow.

…………………………………………………………………………………………...

4. My friend and I was at the zoo all day yesterday.

…………………………………………………………………………………………...

5. At the animals show, the elephants did played football.

…………………………………………………………………………………………...

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer. 

1 - A; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

Circle the incorrect word and rewrite the correct sentence.

1. How are the elephant like?

……How is the elephant like?……………...

2. The peacocks move beautiful.

………The peacocks move beautifully.…………………………...

3. The pandas look so cute and they do everything slow.

………The pandas look so cute and they do everything slowly…………………………...

4. My friend and I was at the zoo all day yesterday.

………My friend and I were at the zoo all day yesterday.………………...

5. At the animals show, the elephants did played football.

………At the animals show, the elephants played football.…………………………...

Trên đây là toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? khác nhau như:

Đánh giá bài viết
75 12.913
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm