Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây tổng hợp toàn bộ ngữ pháp trọng tâm của bài học giúp các bạn tiếp thu bài dễ dàng.

1. Hỏi đáp hôm nay bạn có học không

Hỏi:

Do you have school today?

Hôm nay bạn có học không?

Hoặc

Do you have school today, Trinh?

Hôm nay bọn có học không Trinh?

Đáp: Đây là câu hỏi ở dạng "có/ không" nên:

- Nếu bạn có học (đi học) thì trả lời:

Yes, I do.

Vâng, tôi có học.

- Nếu không có học (đi học) thì trả lời:

No, I don’t.

Không, tôi không có (đi) học.

Don’t là viết tắt của do not.

Ex: (1) Do you have school today?

Hôm nay bạn có học không?

Yes, I do. Vâng, tôi có học.

(2) Do you have school today, Khang?

Hôm nay bạn có học không Khang?

No, I don't. Không, tôi không học.

2. Hỏi đáp về môn học yêu thích của ai đó

Hỏi:

What lessons do you like?

Bạn thích học môn nào?

What lessons do you like, Trang?

Bạn thích học môn nào vậy Trang?

Đáp:

I like + môn học.

Tôi thích môn..

Ex: What lessons do you like?

Bạn thích môn học nào?

I like Maths and IT.

Tôi thích môn Toán và môn Tin học.

Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có thích môn học nào đó không, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau. Like (thích) là động từ thường, câu sủ dụng thì hiện tại mà chủ ngữ chính là he/ she ở ngôi thứ 3 số ít nên ta phải mượn trợ động từ “does”.

Hỏi:

Does she/ he like + môn học?

Cô ấy/ cậu ấy thích môn... không?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có/ không", nên.

- Nếu cậu ấy/ cô ấy thích môn học đó thì bạn trà lời:

Yes, she/ he does.

Vâng, cô ấy/ cậu ấy thích môn học đó.

- Nếu cậu ấy/ cô ấy không thích môn học đó thì bạn trả lời:

No, she/ he doesn’t.

Không, cô ấy/ cậu ấy không thích môn học đó.

Ex: Does she like Music? Cô ấy thích môn Âm nhạc không?

Yes, she does./ No, she doesn't.

Vâng, cô ây thích./ Không, cô ấy không thích.

Nếu chủ ngữ chính là “you/ they” thì ta phải mượn trợ động từ “do”.

Do you like + môn học?

Bạn thích môn... không?

Đáp:

- Nếu thích môn học đó thì bạn trả lởi:

Yes, I do.

Vâng, tôi thích môn đó.

- Nếu không thích môn học đó thì bạn trả lời:

No, I don’t.

Không, tôi không thích môn đó.

Do you like Music? Bạn thích môn Âm nhạc không? Yes, I do./ No, I don't.

Vâng, tôi thích./ Không, tôi không thích.

3. Hỏi đáp về ai đó hôm nay có bao nhiêu môn học

Hỏi

How many lessons do you have today?

Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Đáp:

I have...

Tôi có ...

How many lessons do you have today?

Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

I have three: Vietnamese, English and IT.

Tôi có ba môn học: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học.

Mở rộng:

Khi các bạn muốn hỏi ai đó có bao nhiêu môn học vào những ngà (thứ) trong tuần. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

How many lessons do you have + on + các ngày trong tuần?

Bạn có bao nhiêu môn học vào những ngày...?

Lưu ý:

1) Các ngày trong tuần luôn ở dạng số nhiều, ví dụ: Monday: (những ngày thứ Hai), Wednesdays (những ngày thứ Tư),...

2) Giới từ on + thời gian (thứ, ngày) có nghĩa là “vào”

on Mondays

vào những thứ Hai

on Wednesdays

vào những thứ Tư

on Saturday

vào thứ Bảy

on Sunday

vào ngày Chủ nhật

on Tuesday morning

vào sáng thứ Ba

on Saturday afternoon

vào chiều thứ Bày

on 5 May

vào ngày 5 tháng Năm

I have...

Tôi có...

Ex: How many lessons do you have on Thursdays?

Bạn có bao nhiêu môn học vào những ngày thứ Năm?

I have Maths, Science, Art and Vietnamese.

Tôi có môn học Toán, Khoo học, Mỹ thuật và Tiếng Việt.

4. Hỏi đáp ai đó thường có môn học nào đó bao nhiêu lần trong tuần

Hỏi: How often do you have + môn học

Bạn thường có môn ... bao nhiêu lần?

Ex: How often do you have Vietnamese?

Bạn thường có môn tiếng Việt bao nhiêu lần?

5. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 5 unit 6 How many lessons do you have today? có đáp án

1. Match the questions with the answers:

1. Do you like English?

1 - ...

a. It’s Maths.

2. How often does she have Art?

2 - ...

b. No, I am at home.

3. How many lessons do you have on Monday?

3 - ...

c. No, I don’t.

4. What’s your favorite subject?

4 - ...

d. Yes, she does.

5. What subjects do you have today?

5 - ...

e. I have four.

6. Are you at school now?

6 - ...

f. Three times a week.

7. Does she have Vietnamese today?

7 - ...

g. English Music and PE.

2. Underline the incorrect word and rewrite the correct sentence.

1. She has Art two a week.

……………………………………………………..

2. Jonny and Ann have Maths on the morning.

…………………………………………………………..

3. How many lessons Vietnamese does your sister have on Monday?

………………………………………………………..

4. Does she has IT on Tuesday or Wednesday?

…………………………………………………………….

5. Giang and her sister have fours English lessons in the morning.

………………………………………………………………….

Choose the correct answer to complete the sentence.

1. ……………. lessons do they have today? – They have three.

a. How far

b. How much

c. How many

d. What time

2. I have Maths and Vietnamese ……………. school day.

a. once

b. twice

c. every

d. in

3. …………… subject do you like best? – I like Music. Because I love singing.

a. How many

b. What

c. How

d. When

4. How many ……………… do you have?

a. copybook

b. copybooks

c. a copybook

d. the copybooks

5. What lessons ……………… Hoang have today?

a. did b. does c. do d. are

ĐÁP ÁN

1. Match the questions with the answers:

1. Do you like English?

1 - ...c...

a. It’s Maths.

2. How often does she have Art?

2 - ...f...

b. No, I am at home.

3. How many lessons do you have on Monday?

3 - ...e...

c. No, I don’t.

4. What’s your favorite subject?

4 - ...a...

d. Yes, she does.

5. What subjects do you have today?

5 - ...g...

e. I have four.

6. Are you at school now?

6 - ...b...

f. Three times a week.

7. Does she have Vietnamese today?

7 - ...d...

g. English Music and PE.

2. Underline the incorrect word and rewrite the correct sentence.

1. She has Art two a week.

………She has Art twice a week.……………..

2. Jonny and Ann have Maths on the morning.

………Jonny and Ann have Maths in the morning.…………..

3. How many lessons Vietnamese does your sister have on Monday?

………How many Vietnamese lessons does your sister have on Monday?……..

4. Does she has IT on Tuesday or Wednesday?

………Does she have IT on Tuesday or Wednesday?………….

5. Giang and her sister have fours English lessons in the morning.

………Giang and her sister have four English lessons in the morning.……………….

Choose the correct answer to complete the sentence.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 5 - b;

Trên đây là toàn bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 5.

Xem thêm: Hướng dẫn học tiếng Anh 5 Unit 6 How many lessons do you have today?

Đánh giá bài viết
48 14.074
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm