Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập unit 1 lớp 5 What's your address? online

Trắc nghiệm unit 1 lớp 5 What's your address? online

Nằm trong bộ tài liệu Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh 5 unit 1 What's your address? trực tuyến có đáp án dưới đây bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 thường gặp giúp các em củng cố những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tham khảo thêm: Học Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? đầy đủ nhất

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. picture/ my/ this/ of/ village/ is/ a
 • 2. to/ happy/ you./ birthday/ gift/ you/ for/ this /is/
 • 3. is/ hometown/ your/ like/ what/?
 • 4. hometown/ beautiful/ my/ is/ peaceful/ and
 • 5. in/ Nam/ a/ and/ big/ lives/ city/ busy
 • Choose the incorrect word.
 • 1. Phong lives on his family in Hai Phong, Vietnam.
 • 2. Do your live in the countryside?
 • 3. Nga and Quan lives at 56 Duy Tan Street.
 • 4. I lives in flat 203 on the second floor of SM tower.
 • 5. Where are you come from?
 • Choose the correct answer.
 • 1. She lives with her grandparents ______ the countryside.
 • 2. Do you live _____ your parents?
 • 3. Her hometown ______ peaceful and quiet.
 • 4. _____ you free tonight, Linda?
 • 5. _____ is your hometown like?
 • 6. What ____ your address?
 • 7. There are many _____ in my modern hometown.
 • 8. His house is far _____ the city centre.
 • 9. She lives _____ 56 Duy Tan street, Cau Giay district, Hanoi.
 • 10. Da Nang is the big _____ in Vietnam.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
47
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm