Bài tập unit 1 lớp 5 What's your address? online

Trắc nghiệm unit 1 lớp 5 What's your address? online

Nằm trong bộ tài liệu Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh 5 unit 1 What's your address? trực tuyến có đáp án dưới đây bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 thường gặp giúp các em củng cố những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tham khảo thêm: Học Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? đầy đủ nhất

  • Choose the correct answer.
  • 1. picture/ my/ this/ of/ village/ is/ a
  • 2. to/ happy/ you./ birthday/ gift/ you/ for/ this /is/
  • 3. is/ hometown/ your/ like/ what/?
  • 4. hometown/ beautiful/ my/ is/ peaceful/ and
  • 5. in/ Nam/ a/ and/ big/ lives/ city/ busy
  • Choose the incorrect word.
  • 1. Phong lives on his family in Hai Phong, Vietnam.
  • 2. Do your live in the countryside?
  • 3. Nga and Quan lives at 56 Duy Tan Street.
  • 4. I lives in flat 203 on the second floor of SM tower.
  • 5. Where are you come from?
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 213
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm