Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Which place would you like to visit?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải chi tiết và rõ ràng sẽ là nguồn tài liệu giúp các em học tập tốt tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit.

Unit 19. Which place would you like to visit? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới

A. Pronunciation - Phát âm trang 76 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Mark the sentence intonation (↷ or ). Then say the sentences aloud. Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.

Đáp án

1. Which place would you like to visit, Tran Quoc Pagoda or the Museum of History?

I'd like to visit Tran Quoc Pagoda.

(Bạn muốn đi thăm nơi nào, chùa Trấn Quốc hay Bảo tàng Lịch sử?)

2. What do you think of Tao Dan Park?

It's more beautiful than I expected.

(Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn? Nó đẹp hơn tớ mong đợi.)

3. What do you think of Co To Island?

It's more attractive than I expected.

(Bạn nghĩ gì về đảo Cô Tô? Nó thu hút hơn tớ mong đợi.)

2. Read and complete. Then say the sentences aloud. Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to các câu này.

Đáp án

1. would, visit

Bạn muốn đi thăm nơi nào, đảo Cô Tô hay núi Yên Tử?

Tớ muốn đi thăm núi Yên Tử.

2. think, beautiful

Bạn nghĩ gì về núi Yên Tử?

Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

B. Vocabulary - Từ vựng trang 76 - 77 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Circle the odd one out. Khoanh từ khác loại.

Đáp án

1. interest

(tuyệt vời đẹp thú vị thu hút)

2. history

(bảo tàng chùa công viên lịch sử)

3. more

(hơn thích thăm nghĩ)

4. place

(thành phố làng thị trấn địa điểm)

2. Read and circle a or b. Đọc và khoanh a hoặc b.

Đáp án

1. b

Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn ở thành phố Hồ Chí Minh?

Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

2. b

Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng?

Tớ thích thăm bảo tàng hơn.

3. a

Bạn nghĩ gì về Văn miếu?

Nó thú vị hơn tớ mong đợi.

4. b

Bạn muốn đi thăm nơi nào hơn, bảo tàng hay công viên?

Tớ thích đi công viên hơn.

C. Sentence Patterns - Mẫu câu trang 77 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1. c

Cuối tuần trước bạn đã ở đâu Linda?

Tớ ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. d

Bạn đã làm gì ở đó?

Tớ đã đi thăm chợ Bến Thành và Công viên vui chơi Suối Tiên.

3. a

Bạn nghĩ sao về Công viên vui chơi Suối Tiên?

Nó vui hơn tớ mong đợi.

2. Read and complete. Use the sentences in the box. Đọc và hoàn thành. Sử dụng các câu trong khung.

Đáp án

1. c 2. b 3. d 4. a

Hướng dẫn dịch

Mai: Đây là lần đâu tiên tớ đi thăm thành phố Đà Nẵng.

Quân: Bạn muốn đi thăm một vài nơi thú vị không?

Mai: Có chứ.

Quân: Bạn thích đi nơi nào hơn, Bà Nà Hill hay Cầu Rồng?

Mai: Tớ muốn đi Bà Nà Hill.

Quân: Bạn muốn biết thêm về lịch sử Đà Nẵng không?

Mai: Tất nhiên rồi.

Quân: Được. Tớ sẽ kể cho bạn trên đường đi. Giờ thì đi thôi.

D. Speaking - Nói trang 78 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Read and reply. Đọc và trả lời.

a. Where did you visit last week/ last month?

b. What do you think of that place?

c. Would like to visit some interesting places in Ha Noi?

d. Which place would you like to visit, the pagoda or the museum?

Hướng dẫn dịch

a. Tuần trước/ Tháng trước bạn đã đi thăm nơi nào?

b. Bạn nghĩ sao về nơi đó?

c. Bạn có muốn đi thăm một vài địa điểm thú vị ở Hà Nội không?

d. Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng?

2. Ask and answer the questions above. Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.

Gợi ý 

a - Where did you visit last week/ last month? - I visited Quy Nhơn city last month.

b - What do you think of that place? - It was so beautiful with blue sea and white sand.

c -  Would like to visit some interesting places in Ha Noi? - Yes, I do. I want to visit Ho Chi Minh mausoleum.

d. Which place would you like to visit, the pagoda or the museum? - I'd like to visit the museum.

Hướng dẫn dịch

a - Tuần trước/ Tháng trước bạn đã đi thăm nơi nào? - Tôi đã đến thăm thành phố Quy Nhơn vào tháng trước.

b - Bạn nghĩ sao về nơi đó? - Biển xanh cát trắng thật đẹp.

c - Bạn có muốn đi thăm một vài địa điểm thú vị ở Hà Nội không? - Có, tôi có. Tôi muốn đi thăm lăng Hồ Chí Minh.

d - Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng? - Tôi muốn đến thăm viện bảo tàng.

E. Reading - Đọc trang 78 - 79 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. King 2. by 3. Mountain 4. beautiful 5. history

Hướng dẫn dịch

My name is Phong. Yesterday morning, I visited the Temple of King Hung in Phu Tho Province. I went there by bus with my classmates. The temple is on Nghia Linh Mountain. It’s more beautiful than I expected. My classmates liked the temple a lot. They said that the visit helped them to learn more about the history of Vietnam and the people.

(Tên tôi là Phong. Sáng hôm qua, tôi đã đi thăm Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Tôi tới đó bằng xe buýt cùng các bạn cùng lớp. Ngôi đền nằm ở núi Nghĩa Linh. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Các bạn lớp tôi rất thích ngôi đền này. Họ nói chuyến đi giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.)

2. Read again and circle a, b or c. Đọc lại và khoanh a, b hoặc c.

Đáp án

1. c

Phong và các bạn cùng lớp đi thăm đền hôm nào?

Hôm qua.

2. a

Ngôi đền ở đâu?

Nó ở tỉnh Phú Thọ.

3. c

Phong nghĩ sao về ngôi đền?

Nó đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

4. b

Chuyến đi giúp ích gì cho Phong và các bạn cùng lớp?

Nó giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.

F. Writing - Viết trang 79 SBT tiếng Anh 5 mới Unit 19 Tập 2

1. Put the words in order to make sentences. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu.

Đáp án

1. Where did you go last weekend?

Cuối tuần trước bạn đã đi đâu?

2. I went to Phu Quoc Island.

Tớ đã đi đảo Phú Quốc.

3. What do you think of it?

Bạn nghĩ sao về nó?

4. It's more beautiful than I expected.

Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

5. I'll go to Phu Quoc Island next year.

Năm sau tớ sẽ đi đảo Phú Quốc.

2. Write about you. Viết về bạn.

Gợi ý 1

My name is Nam. I visited Busan. It's in Korea. It's far from Vietnam. So I went there by plane. It's more beautiful than I expected. I like it because of beautiful sights and nice weather.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Nam. Tôi đã đi thăm Busan. Nó nằm ở Hàn Quốc. Nó ở xa Việt Nam. Nên tôi đã tới đó bằng máy bay. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Tôi rất thích nó vì những phong cảnh đẹp và thời tiết dễ chịu.

Gợi ý 2

My name is Minh Khang. I visited Ha Long Bay last week.

It's in Quang Ninh Province. It's far from Ho Chi Minh City. So I went there by plane. It's more beautiful than I expected. I like it because I can explore small islands and caves in the bay.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Minh Khang. Tôi đã ghé thăm vịnh Hạ Long vào tuần trước. Nó ở tỉnh Quảng Ninh. Nó cách xa so với Thành phố Hồ Chí Minh. Nên tôi đã đến đó bàng máy bay. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể khám phá những hòn đảo nhỏ và hang động trong vịnh.

Gợi ý 3

My name is Linda. I visited Quy Nhon last two weeks. It is a coastal city in Binh Dinh province. It is far from Ha Noi capital. I went there by plane. It took me nearly 2 hours to fly to Quy Nhon. Quy Nhon is so beautiful. It has many marvelous beach such as: Ky Co beach, Hon Kho beach, Queen beach,... It also has many delicious street sea foods.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Linda. Tôi đã đến thăm Quy Nhơn vào hai tuần trước. Là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Bình Định. Nó là xa thủ đô Hà Nội. Tôi đến đó bằng máy bay. Tôi mất gần 2 giờ bay để đến Quy Nhơn. Quy Nhơn đẹp quá. Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp như: bãi Kỳ Co, bãi Hòn Khô, bãi tắm Hoàng Hậu, ... Nơi đây còn có nhiều món ăn đường phố biển ngon.

Trên đây Lời giải sách bài tập tiếng Anh Unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ôn tập Lý thuyết tiếng Anh Unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit? tại:

Đánh giá bài viết
112 26.363
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm