Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 14: What Happened In The Story?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 14

Việc chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp rất cần thiết giúp các bạn hiểu sâu hơn kiến thức được các thầy cô trang bị. Sau đây, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 14: What Happened In The Story?. Mời các bạn vào tham khảo.

Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Watermelons are so delicious!

Dưa hấu thật ngon tuyệt!

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.

Oh, really? What happened in the story?

Ồ, thật không? Điều gì xảy ro trong câu chuyện?

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on cr island. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ro lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất ra xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đỡ tạo thành những quả dưa hấu.

c) Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.

d) Oh, they were lucky in the end, right?

Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

2. Chỉ và đọc

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an sland. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất xa xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu.

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đinh An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

First,...

Đầu tiên,...

Then...

Sau đó...

Next,...

Tiếp theo,...

In the end,..

Cuối cùng,...

4. Nghe và điền số

a. 4 b. 1 c. 5 d. 2 e. 3

Audio script

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princessẽ He wanted to help her. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk!". The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She rcr and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

5. Đọc và hoàn thành

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end

Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quả táo và nói: "Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!". Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

6. Chúng ta cùng hát

Once upon a time,...

Ngày xửa ngày xưa,...

Once upon a time,

There was a beautiful princess. Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp. Mà sống trong một lâu đài gần biển.

Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hợnh phúc mài mãi về sau.

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I'm reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c) Yeah, you're right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He's very kind. Cậu ấy rất tốt bụng.

d) Do you like the story? Bợn có thích câu chuyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam.

2. Chỉ và đọc

a) What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.

b) What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.

c) What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy. Tôi nghĩ tham lam.

d) What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind. Tôi nghĩ tốt bụng

3. Chúng ta cùng nóỉ

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loại truyện nào bạn thích?

I like... Tôi thích...

What do you think of...? Bạn nghĩ gì về...?

I think he's/ she's/ it's... Tôi nghĩ cậu/ cô ấy/ nó...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. c 2. a 3. a

Audio script

1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she's kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He's generous.

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Com.

Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam. Tôi thích cô Tấm.

4. Nhân vật nào bạn không thích?

I don't like Cam. Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Chúng ta cùng chơi

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm...

Đánh giá bài viết
43 4.763
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm