Từ vựng Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future?

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài 15 lớp 5, kèm với phiên âm dễ hiểu và định nghĩa Tiếng Việt giúp các em học sinh nhớ từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới theo từng đơn vị bài học một cách nhanh chóng.

* Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future? ĐẦY ĐỦ

I. Từ vựng tiếng Anh 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Tiếng Anh

Phân loại/ Phiên âm

Tiếng Việt

1. future

(n) /fju:t∫ə/

tương lai

2. pilot

(n) /pailət/

phi công

3. doctor

(n) /dɔktə/

bác sĩ

4. teacher

(n) /ti:t∫ə/

giáo viên

5. architect

(n) /ɑ:kitekt/

kiến trúc sư

6. engineer

(n) /endʒi'niə/

kĩ sư

7. writer

(n) /raitə/

nhà văn

8. accountant

(n) /ə'kauntənt/

nhân viên kế toán

9. business person

(n) /biznis pə:sn/

doanh nhân

10. nurse

(n) /nə:s/

y tá

11. artist

(n) /ɑ:tist/

họa sĩ

12. musician

(n) /mju:'zi∫n/

nhạc công

13. singer

(n) /siηə/

ca sĩ

14. farmer

(n) /fɑ:mə/

nông dân

15. dancer

(n) /dɑ:nsə/

vũ công

16. fly

(v) /flai/

bay

17. of course

/əv kɔ:s/

dĩ nhiên

18. scared

(adj) /skeəd/

sợ hãi

19. leave

(v) /li:v/

rời bỏ, rời

20. grow up

(v) /grou ʌp/

trưởng thành

21. look after

(v) /luk ɑ:ftə/

chăm sóc

22. patient

(n) /pei∫nt/

bệnh nhân

23. design

(v) /di'zain/

thiết kế

24. building

(n) /bildiη/

tòa nhà

25. comic story

(n) /kɔmik stɔ:ri/

truyện tranh

26. farm

(n) /fɑ:m/

trang trại

27. countryside

(n) /kʌntrisaid/

vùng quê

28. space

(n) /spies/

không gian

29. spaceship

(n) /speis'∫ip/

phi thuyền

30. astronaut

(n) /æstrənɔ:t/

phi hành gia

31. planet

(n) /plænit/

hành tinh

32. important

(asdj) /im'pɔ:tənt/

quan trọng

33. dream

(n) /dri:m/

mơ ước

34. true

(adj) /tru:/

thực sự, đúng

35. job

(n) /dʒɔb/

công việc

36. drive

(v) /draɪv/

điều khiển, lái

37. grow

(v) /ɡrəʊ/

trồng

II. Bài tập từ vựng Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future? có đáp án

1. Choose the odd one out.

1. A. pencil B. notebook C. eraser D. apartment

2. A. in B. on C. who D. at

3. A. are B. were C. is D. am

4. A. morning B. afternoon C. evening D. good night

5. A. When B. which C. what D. name

6. A. desks B. pegs C. cupboards D. chair

7. A. hot B. weather C. cold D. unhappy

8. A. hungry B. full C. between D. thirsty

9. A. thirsty B. poster C. picture D. photos

10. A. tired B. scared C. cupboard D. sad

Choose definitions to the following jobs:

1. A cook a) a person who cures teeth
2. An astronaut  b) a person who writes stories for children
3. A writer c) a person who dances
4. A dentist d) a person who sings
5. A firefighter e) a person who controls the ship
6. A captain f) a person who fights with fire
7. A nurse g) a person who cooks food
8. A dancer h) a person who flies into space
9. A singer  i) a person who works on a farm
10. A farmer j) a person who looks after patients

ĐÁP ÁN

1. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - D; 

6 - D; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - C; 

Choose definitions to the following jobs:

1. A cook 1 - g a) a person who cures teeth
2. An astronaut 2 - h b) a person who writes stories for children
3. A writer 3 - b c) a person who dances
4. A dentist 4 - a d) a person who sings
5. A firefighter 5 - f e) a person who controls the ship
6. A captain 6 - e f) a person who fights with fire
7. A nurse 7 - j g) a person who cooks food
8. A dancer 8 - c h) a person who flies into space
9. A singer 9 - d i) a person who works on a farm
10. A farmer 10 - i j )a person who looks after patients

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future? có đáp án khác:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com nhau để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
98 21.366
Sắp xếp theo

Từ vựng tiếng Anh

Xem thêm