Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 5: What's the matter with you?

Đề ôn tập ngữ pháp Unit 11 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you? với nhiều dạng bài tập tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Reorder the words the make complete sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

II. Read and complete each sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

III. Pick out one redundant word to make correct sentence the rewrite it.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

IV. Write sentence basing on available words. The first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you?

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words the make complete sentences.

1 - What do you do when you have a fever?

2 - Does she have a pain in her throat?

3 - Why does he have a stomach ache?

4 - What should we do when we have a pain in our backs?

5 - She shouldn’t play any sports for three days because she has a backache.

II. Read and complete each sentence.

1 - toothache; 2 - cold; 3 - stomach ache; 4 - backache; 5 - sore throat.

III. Pick out one redundant word to make correct sentence the rewrite it.

1 - What is wrong with you?

2 - I have a cold.

3 - You should drink hot milk when you have a cold.

4 - Do you have a splitting headache?

5 - She does not eat ice cream because she has a cold.

IV. Write sentence basing on available words. The first one has been done for you as an example.

1 - What’s the matter with Minh?

He has a flu. He should take some medicine and take a rest.

2 - What’s the matter with your sister?

She has a sore throat. She shouldn’t drink cold water.

3 - What’s the matter with Mai?

She has a toothache She should brush the teeth three times a day.

4 - What’s the matter with Maria?

She has a stomach ache. She shouldn’t eat too much chocolate.

5 - What’s the matter with your father?

He has a backache. He shouldn’t carry heavy things.

Trên đây là bài tập Unit 11 tiếng Anh lớp 5 phần Grammar kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 6.255
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm