Từ vựng Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting life in the city or life in the countryside

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 20 Tiếng Anh lớp 5 sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Which one is more exciting life in the city or life in the countryside?

Từ vựng tiếng Anh unit 20 lớp 5

Tiếng Anh

Phiên âm/ Phân loại

Tiếng Việt

1. address

/əˈdres/ (n)

địa chỉ

2. lane

/leɪn/ (n)

ngõ

3. road

/rəʊd/ (n)

đường (trong làng)

4. street

/strɪkt/ (n)

đường (trong thành phố)

5. Flat

/flæt/ (n)

căn hộ

6. city

/ˈsɪti/ (n)

thành phố

7. village

/ˈvɪlɪdʒ/ (n)

ngôi làng

8. country

/ˈkʌntri/ (n)

đất nước

9. tower

/ˈtaʊə(r)/ (n)

tòa tháp

10. mountain

/ˈmaʊntɪn/ (n)

ngọn núi

11. district

/ˈdɪstrɪkt/ (n)

huyện, quận

12. province

/ˈprɒvɪns/ (n)

tỉnh

13. hometown

/həʊm taʊn/ (n)

quê hương

14. where

/weə(r)/

ở đâu

15. from

/frɒm/ (prep)

đến từ

16. pupil

/ˈpjuːp(ə)l/ (n)

học sinh

17. live

/lɪv/ (v)

sống

18. busy

/ˈbɪzi/ (adj)

bận rộn

19. far

/fɑː(r)/ (adj)

xa xôi

20. quiet

/ˈkwaɪət/ (adj)

yên tĩnh

21. crowded

/ˈkraʊdɪd/ (adj)

đông đúc

22. large

/lɑː(r)dʒ/ (adj)

rộng

23. small

/smɔːl/ (adj)

nhỏ, hẹp

24. pretty

/ˈprɪti/ (adj)

xinh xắn

25. beautiful

/ˈbjuːtəf(ə)l/ (adj)

đẹp

Bài tập từ vựng Unit 20 tiếng Anh 5 có đáp án

Choose the odd one out.

1. a. village b. small c. big d. quiet

2. a. tower b. beautiful c. villa d. house

3. a. England b. France c. country d. Vietnam

4. a. big b. exciting c. city d. busy

5. a. teacher b. gym c. school d. library

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - a

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn khác.

Đánh giá bài viết
57 12.616
Sắp xếp theo

    Từ vựng tiếng Anh

    Xem thêm