Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 20

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn học tập hữu ích giúp các bạn có một tiết học thành công.

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Where are you going for your summer holiday, Tom?

Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom?

I'm going back to my hometown.

Mình sẽ trở về quê nhà.

b) Where in the USA do you live? Ở Mỹ bạn sống ở đâu?

In New York City. Ở Thành phố New York.

c) What's it like? Nó thế nào?

It's very big. Nó rất lớn.

d) Which one is big, New York City or Sydney?

Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?

I think New York City is. Tôi nghĩ Thành phố New York.

2. Chỉ và đọc

a) Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?

Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?

I think Hoan Kiem Lake is. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.

b) Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?

Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?

I think Ben Thanh Market is. Tôi nghĩ chợ Bến Thành.

c) Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

d) Which one is busy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.

Which one is......... or...? Cái nào...................... hay...?

I think... Tôi nghĩ...

4. Nghe và viết

1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang.

Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.

2. Linda lives in London. It's larger than Da Nang.

Linda sống ở Luân Đôn. Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.

3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat.

Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?

Tony: I live in Sydney.

Mai: What's it like?

Nam: Where do you live, Linda?

Tony: It's noisy.

Linda: I live in London.

Nam: What's it like?

Linda: It's large.

Nam: Which one is larger, London or Da Nang?

Linda: I think London is.

2. Phong: Do you live in New York City, Tom?

Tom: Yes, I do.

Phong: Is it a big city?

Tom: Yes, it is And it's busy.

Phong: Which one is busier, New York City or Dơ Lat?

Tom: I think New York City IS.

5. Đọc và hoàn thành

1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

New York City is bigger/ larger than Sydney.

Thành phố New York lớn hơn/ rộng lớn hơn Sydney.

2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

New York City is noisier than Da Lat.

Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.

3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang is smaller than New York City.

Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.

6. Chúng ta cùng hát.

Which one is...?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I'm sure, I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Cái nào lớn hơn,

Thành phố New York hay Miami?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I'm sure. I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Cái nào bận rộn hơn,

Thành phố New York hay Son Francisco?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chác chán đó là Thành phố New York.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don't know, I don't known,

It may be Chicago.

Cái nào ồn ào hơn,

Thành phố New York hay Chicago?

Tôi không biết, tôi không biết. Nó có thể là Chicago.

Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you going to do on your summer holiday?

Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

I'm going to stay with my grandparents.

Mình sẽ ở với ông bà mình.

b) Where in Viet Nam do they live?

Họ sống ở đâu trên Việt Nam?

In Ha Long City.

Ở Thành phố Hạ Long

c) What's it like?

Nó thế nào?

It's very beautiful. Nó rất đẹp.

d) Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Chỉ và đọc

a) Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

b) Which one is more expensive, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh City.

"Cái nào đắt hơn, cuộc sống ở Đà Nẵng hay cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh?

I think Ho Chi Minh City is.

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is.

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố tỉnh thành

Which one is........ or...?

I think.

Which one is more.......... or...?

I think...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. c Đà Lạt thanh bình hơn Luân Đôn

2. a Thành phố Hạ Long đẹp hơn Sydney.

3. b Thành phố New York náo nhiệt hơn Đà Lạt.

4. c Luân Đôn náo nhiệt hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Linda: Where do your grandparents live, Nam?

Nam: They live in Da Lat.

Linda: What's it like?

Nam: It's nice and peaceful

Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London?

Nam: I think Da Lat is

2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi?

Phong: No, they don't.

Tony: Where do they live?

Phong: They live in Ha Long City.

Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney?

Phong: I think Ha Long City is.

3. Akiko: Where do your grandparents live, Quan?

Quan: They live in Da Lat.

Akiko: Oh, it's very far from here.

Quan: Yes, it is.

Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat?

Quan: I think New York City is.

4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai?

Mai: Yes, they do.

Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London?

Mai: I think London is.

Đánh giá bài viết
24 2.160
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm