Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit, bài tập Unit 1 lớp 5 What's your address? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 1 What's your address? có đáp án

1. Bài tập unit 1 lớp 5 What's your address?

I. Complete each word.

1. MOU_TA_N

a. N/ I

b. B/ I

c. M/ I

d. D/ E

2. T_W_

a. O/ M

b. O/ R

c. O/ N

d. E/ N

3. _SLA_D

a. A/ A

b. I/ N

c. I/ M

d. E/ N

4. C_T_

a. E/ Y

b. I/ I

c. E/ Y

d. I/ Y

5. COU_T_ISIDE

a. N/ R

b. N/ S

c. M/ R

d. M/ S

II. Choose the correct answer.

6. Mai: Where do you _______?

Lam: I live at 50 Apple tower.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

7. Linda: Do your grandparents live in a village?

Alice: ________

a. Yes, I do not

b. No, my grandparents are

c. Yes, my grandparents do

d. Yes, my grandparents does

8. Our city is very big and _________.

a. Far

b. Flat

c. Fashion

d. Crowded

9. What’s is Jame’s _______? – It’s 134 Cau Giay street.

a. Live

b. Address

c. Street

d. House

10. ________ your friend live a two-floor house?

a. Does

b. Do

c. Are

d. Is

11. ______ is my house. It ________ a beach view.

a. This/ have

b. This/ haves

c. Where/ has

d. This/ has

12. _________? – It’s beautiful and quiet.

a. What is your address?

b. What is your hometown like?

c. Where do you come from?

d. Where do you live?

13. Where does he come from? – __________.

a. He comes from Japan

b. He come from Japan

c. He comes from Japanese

d. He live in Japan

14. Now Janes lives ________ her husband in Milan.

a. At

b. In

c. From

d. With

15. What is Tim’s _________? – He is English.

a. Live

b. Address

c. Personality

d. Country

16. How many children do they have? – ________.

a. They don’t know

b. Their are three members in their family

c. They has two children

d. They have two children

17. What is her son’s name? – __________.

a. Her son is seven years old

b. Her son’s name is Jane

c. Her is Jane

d. Her son’s name are Jane

18.__________ ? – She’s from London, England.

a. Is she from London?

b. Where do you live?

c. Where England do she come from?

d. Where in England is she from?

19. Do you live in a city or in the _________?

a. Countryside

b. Country

c. Mountain

d. Hometown

20. Jimmy has ________ friends at school.

a. A few

b. Few

c. Little

d. A little

III. Choose the redundant word in each sentence.

21. What is your friend address?

a. Is

b. Your

c. Friend

d. What

22. What’s is Jane’s address?

a. What

b. Jane’s

c. Address

d. Is

23. I am live in Ha Noi.

a. Am

b. Live

c. In

d. I

24. My address is at 15 Pine Street.

a. Address

b. My

c. Is

d. At

25. I live on the 25th floor of in Kaengnam Tower.

a. Live

b. On

c. In

d. Of

IV. Choose the incorrect word.

26. Where are you come from?

a. Where

b. Come

c. Are

d. From

27. I lives in flat 10 on the second floor of SM tower.

a. Lives

b. In

c. On

d. Of

28. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

a. And

b. At

c. Street

d. Lives

29. Do your live in countyside?

a. Do

b. Your

c. live

d. In

30. Jimmy lives on his family in Hai Phong, Vietnam.

a. Lives

b. In

c. His

d. On

V. Translate into English.

31. Cô ấy có quốc tịch là người Trung Quốc.

a. She come from China.

b. Her personality is Chinese.

c. her personality is China.

d. She comes from China.

32. Quê của bạn yên bình hay náo nhiệt?

a. My hometown is very peaceful or noisy?

b. Your hometown is peaceful and noisy?

c. Is your hometown peaceful or noisy?

d. Is your hometown peaceful and noisy?

33. Địa chỉ của bạn của bạn là gì?

a. Where does your friend come from? b. What is your friend’s address?

c. Where is your friend’s address? d. What does your friend’s address?

VI. Recorder the words to make the correct sentence.

34. is/ city/ your/ like/ what/?

a. What is your city like?

b. What city is your like?

35. town/ beautiful/ my/ is/ peaceful/ and

a. My town is beautiful and peaceful.

b. My beautiful and peaceful town is.

36. or/ your/ is/ quiet/ city/ noisy/?

a. Is quiet city or your noisy?

b. Is your city quiet or noisy?

37. in/ Nam/ a/ and/ small/ lives/ city/ busy

a. Nam lives in a small and noisy sity.

b. Nam in lives a small and noisy city.

38. is/ address/ her/ what/?

a. What address is her?

b. What is her address?

39. is/ classmate/ new/ Thu/ my

a. My classmate is Thu new.

b. Thu is my new classmate.

40. Parents/ my/ ho chi minh/ city/ live/ in

a. My parents live in Ho Chi Minh city.

b. My parents live Ho Chi Minh in city.

41. do/ live/ you/ where/?

a. Where live do you?

b. Where do you live?

42. city/ and/ the/ large/ crowed/ is

a. City is the large and crowed.

b. The city is large and crowed.

43. what/ she/ at/ does/ do/ weekend/?

a. What does she do at weekend?

b. What do she does at weekend?

44. to/ happy/ you./ birthday/ gift/ you/ for/ this /is/

a. Happy birthday to you. This gift is for you.

b. Happy birthday gift to you. This is for you.

45. picture/ my/ this/ of/ village/ is/ a

a. This a picture is of my village.

b. This is a picture of my village.

VII. Complete each sentence.

46. Ninh Binh _______ is our hometown.

a. Street b. Flat c. Province d. Address

47. Our city is _________

a. Our town b. Village c. All A&B correct d. Big

48. there are many vehicles on the _______ rush hour.

a. Street b. Street at c. Streets d. Streets at

49. her _________ is 70 Tran Phu, Hai Phong.

a. Address b. House c. Home d. Street

50. Kathy ________ from England.

a. Come b. Does come c. Do come d. Comes

VIII. Reorder the words.

51. house/ Where/ Minh’s/ is?

________________________________________________

52. does/ he/ Where/ live ?

________________________________________________

53. her/ Is/ house/ beautiful?

________________________________________________

54. 56 Duy Tân/ is/ at/ Street/ It.

_______________________________________________

55. she/ Where/ does/ go?

________________________________________________

56. Ho Chi Minh/ hometown/ His/ city/ is.

________________________________________________

57. hometown/ like/ What/ her/ is?

________________________________________________

58. small/ quiet/ a/ village/ and/ It/ is.

________________________________________________

59. My/ quiet/ village/ and/ is/ beautiful/ ./

________________________________________________

60. Does / your / with / grandfather / who / live / ?

________________________________________________

2. Đáp án bài tập tiếng Anh 5 Unit 1

I. Complete each word.

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - a;

II. Choose the correct answer.

6 - b; 7 - c; 8 - d; 9 - b; 10 - a;

11 - d; 12 - b; 13 - a; 14 - d; 15 - c;

16 - d; 17 - b; 18 - d; 19 - a; 20 - b;

III. Choose the redundant word in each sentence.

21 - c; 22 - d; 23 - a; 24 - d; 25 - c;

IV. Choose the incorrect word.

26 - c; 27 - a; 28 - d; 29 - b; 30 - d;

V. Translate into English.

31 - b; 32 - c; 33 - b;

VI. Recorder the words to make the correct sentence.

34 - a; 35 - a; 36 - b; 37 - a; 38 - b; 39 - b;

40 - a; 41 - b; 42 - b; 43 - a; 44 - a; 45 - b

VII. Complete each sentence.

46 - c; 47 - d; 48 - b; 49 - d; 50 - d

VIII. Reorder the words.

51. house/ Where/ Minh’s/ is?

_____Where is Minh's house?_______

52. does/ he/ Where/ live ?

_______Where does he live?__________

53. her/ Is/ house/ beautiful?

____Is her house beautiful?________

54. 56 Duy Tân/ is/ at/ Street/ It.

_____It is at 56 Duy Tan Street._______

55. she/ Where/ does/ go?

_____Where does she go?_______

56. Ho Chi Minh/ hometown/ His/ city/ is.

____His hometown is Ho Chi Minh city._______

57. hometown/ like/ What/ her/ is?

_____What is her hometown like?__________

58. small/ quiet/ a/ village/ and/ It/ is.

_____It is a small and quiet village.__________

59. My/ quiet/ village/ and/ is/ beautiful/ ./

_____My village is quiet and beautiful.___________

60. Does / your / with / grandfather / who / live / ?

________Who does your grandfather live with?___________

Download bài tập + đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

* Xem chi tiết hướng dẫn học tiếng Anh 5 Unit 1 tại: Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?

Đánh giá bài viết
40 16.732
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm