Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?

Tiếng Anh lớp 5 tập 1 Unit 1: What's your address?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit, bài tập Unit 1 lớp 5 What's your address? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả. 

* Xem chi tiết hướng dẫn học tiếng Anh 5 Unit 1 tại: Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?

I. Complete each word.

1. MOU_TA_N

a. N/ I

b. B/ I

c. M/ I

d. D/ E

2. T_W_

a. O/ M

b. O/ R

c. O/ N

d. E/ N

3. _SLA_D

a. A/ A

b. I/ N

c. I/ M

d. E/ N

4. C_T_

a. E/ Y

b. I/ I

c. E/ Y

d. I/ Y

5. COU_T_ISIDE

a. N/ R

b. N/ S

c. M/ R

d. M/ S

II. Choose the correct answer.

6. Mai: Where do you _______?

Lam: I live at 50 Apple tower.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

7. Linda: Do your grandparents live in a village?

Alice: ________

a. Yes, I do not

b. No, my grandparents are

c. Yes, my grandparents do

d. Yes, my grandparents does

8. Our city is very big and _________.

a. Far

b. Flat

c. Fashion

d. Crowded

9. What’s is Jame’s _______? – It’s 134 Cau Giay street.

a. Live

b. Address

c. Street

d. House

10. ________ your friend live a two-floor house?

a. Does

b. Do

c. Are

d. Is

11. ______ is my house. It ________ a beach view.

a. This/ have

b. This/ haves

c. Where/ has

d. This/ has

12. _________? – It’s beautiful and quiet.

a. What is your address?

b. What is your hometown like?

c. Where do you come from?

d. Where do you live?

13. Where does he come from? – __________.

a. He comes from Japan

b. He come from Japan

c. He comes from Japanese

d. He live in Japan

14. Now Janes lives ________ her husband in Milan.

a. At

b. In

c. From

d. With

15. What is Tim’s _________? – He is English.

a. Live

b. Address

c. Personality

d. Country

16. How many children do they have? – ________.

a. They don’t know

b. Their are three members in their family

c. They has two children

d. They have two children

17. What is her son’s name? – __________.

a. Her son is seven years old

b. Her son’s name is Jane

c. Her is Jane

d. Her son’s name are Jane

18.__________ ? – She’s from London, England.

a. Is she from London?

b. Where do you live?

c. Where England do she come from?

d. Where in England is she from?

19. Do you live in a city or in the _________?

a. Countryside

b. Country

c. Mountain

d. Hometown

20. Jimmy has ________ friends at school.

a. A few

b. Few

c. Little

d. A little

III. Choose the redundant word in each sentence.

21. What is your friend address?

a. Is

b. Your

c. Friend

d. What

22. What’s is Jane’s address?

a. What

b. Jane’s

c. Address

d. Is

23. I am live in Ha Noi.

a. Am

b. Live

c. In

d. I

24. My address is at 15 Pine Street.

a. Address

b. My

c. Is

d. At

25. I live on the 25th floor of in Kaengnam Tower.

a. Live

b. On

c. In

d. Of

IV. Choose the incorrect word.

26. Where are you come from?

a. Where

b. Come

c. Are

d. From

27. I lives in flat 10 on the second floor of SM tower.

a. Lives

b. In

c. On

d. Of

28. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

a. And

b. At

c. Street

d. Lives

29. Do your live in countyside?

a. Do

b. Your

c. live

d. In

30. Jimmy lives on his family in Hai Phong, Vietnam.

a. Lives

b. In

c. His

d. On

Đáp án

1 - a 2 - c 3 - b 4 - d 5 - a 6 - b 7 - c 8 - d 9 - b 10 - a
11 - d 12 - b 13 - a 14 - d 15 - c 16 - d 17 - b 18 - d 19 - a 20 - b
21 - c 22 - d 23 - a 24 - d 25 - c 26 - c 27 - a 28 - d 29 - b 30 - d

Download bài tập + đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
19 3.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm