Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What did you see at the zoo?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 5: What did yo see at the zoo?

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 9. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt.

I. Fill in the blank with a suitable letter:

1. Slo_ly

2. Ro_r

3. Q_i_tl_

4. _yth_n

5. P_ac_c_

6. P_nd_

7. _ov_

8. L_u_ly

9. _o_ il_a

10. B_a_tif_ll_

Đáp án:

1. slowly 2. roar quitely 4. Python 5. Peacock
6. Panda 7. move 8. loudly 9. Gorilla 10. Beautifully

II. Read and match:

1. Where did you go yesterday?

a. Yes, I did. They were really noisy.

1.

2. What did the lions do when you were there?

b. I saw a baby elephant and some other

animals.

2.

3. When did you go to the zoo?

c. They were big and moved slowly.

3.

4. Who did you go with?

d. They roared loudly.

4.

5. Did you see any monkeys?

e. Yes, the tigers were very fast.

5.

6. What is the elephants like?

f. I went there at 8 a.m.

6.

7. What did you see at the zoo?

g. By bus.

7.

8. Did you go to the zoo last weekend?

h. No, I didn’t.

8.

9. How did you get there?

i. I went there with my classmates.

9.

10. Did you see any tigers?

j. I went to the zoo.

10.

Đáp án: 1 - j; 2 - d; 3 - f; 4 - i; 5 - a; 6 - c; 7 - b; 8 - h; 9 - g; 10 - e

III. Put the words in correct order:

1. Did/ week/ you/ to/ the/ go/zoo/,/ Phong/ last/?

............................................................................................

2. did/ the/ do/ What/ when/ you/ there/ peacocks/ were/?

............................................................................................

3. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.

............................................................................................

4. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?

.............................................................................................

5. moved/ The/ python/ slowly/ really/ and/ quietly/.

.............................................................................................

6. The/ slowly/ pandas/ really/ things/ cute/ were/ and/ did/.

..................................................................................................

7. The/ was/ moved/ quickly/ gorillas/ Nam/ at/ the/ when/ zoo/.

...................................................................................................

8. Hung/ circus/ the/and/ I/ a/ saw/ lot/ animals/ of/in/.

...................................................................................................

9. Mai/ fast/ the/ because/ tigers/ they/ liked/were/.

...................................................................................................

10. The/ down/ monkeys/ up/ and/ very/ jumped/quickly/.

.....................................................................................................

Đáp án:

1 - Did you go to the zoo last weekend, Phong?

2 - What did the peacocks do when you were there?

3 - She saw two pandas at the zoo.

4 - What are your favorite animals at the zoo?

5 - The python moved really slowly and quietly.

6 - The pandas were really cute and did things slowly.

7 - The gorillas moved quickly when Nam was at the zoo.

8 - Hung and I saw a lot of animals in the circus.

9 - Mai liked the tigers because they were fast.

10 - The monkeys jumped up and down very quickly.

IV. Read and complete:

A) bus – what – animals – zoo – how – where

1.................................. did you go last week?

2. I went to the ..................................

3. ................................. did you go to the zoo?

4. I went there by ................................. .

5. ................................. did you see at the zoo?

6. I saw a lot of ................................. .

Đáp án:

1 - Where; 2 - zoo; 3 - How; 4 - bus; 5 - what; 6 - animals

B) like – go – big – slowly – zoo – animals

A: I didn’t see you yesterday. Where did you (1) ................................. ?

B: I went to the (2) ..................................

A: What did you see there?

B: I saw some (3) .................................. I enjoyed looking at the baby elephant.

A: What was it (4) .................................?

B: It was very (5) ..................................

A: What did it do when you were there?

B: I t moved (6) ................................. and quietly.

Đáp án:

1 - go; 2 - zoo; 3 - animals; 4 - like; 5 - big; 6 - slowly

V. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I/ go swimming/ yesterday/.

.....................................................................................................

2. Nhung/ wash/ the dishes/.

.......................................................................................................

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/

.......................................................................................................

4. Lan/ cook/ chicken noodles/

.......................................................................................................

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend/.

.......................................................................................................

6. my father/ play/ table tennis/

.......................................................................................................

7. last night/ Phong/ listen/ music/ for two

.......................................................................................................

8. they/ have/ nice/ week.

........................................................................................................

9. she/ go/ supermarket

.........................................................................................................

10. We/ not go/ school last week/.

.........................................................................................................

Đáp án:

1 - I wen swimming yesterday.

2 - Nhung washed the dishes.

3 - My mother went shopping with my friends.

4 - Lan cooked chicken noodles.

5 - Nam and I studied hard last weekend.

6 - My father played table tennis.

7 - Last night Phong listened to music for two hours.

8 - They had nice week.

9 - She went to the supermarket.

10 - We didn't go to the school last week.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 9 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 6.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm