Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 9. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt.

I. Fill in the blank with a suitable letter:

1. Slo_ly

2. Ro_r

3. Q_i_tl_

4. _yth_n

5. P_ac_c_

6. P_nd_

7. _ov_

8. L_u_ly

9. _o_ il_a

10. B_a_tif_ll_

II. Read and match:

1. Where did you go yesterday?

a. Yes, I did. They were really noisy.

1.

2. What did the lions do when you were there?

b. I saw a baby elephant and some other

animals.

2.

3. When did you go to the zoo?

c. They were big and moved slowly.

3.

4. Who did you go with?

d. They roared loudly.

4.

5. Did you see any monkeys?

e. Yes, the tigers were very fast.

5.

6. What is the elephants like?

f. I went there at 8 a.m.

6.

7. What did you see at the zoo?

g. By bus.

7.

8. Did you go to the zoo last weekend?

h. No, I didn’t.

8.

9. How did you get there?

i. I went there with my classmates.

9.

10. Did you see any tigers?

j. I went to the zoo.

10.

III. Put the words in correct order:

1. Did/ week/ you/ to/ the/ go/zoo/,/ Phong/ last/?

............................................................................................

2. did/ the/ do/ What/ when/ you/ there/ peacocks/ were/?

............................................................................................

3. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.

............................................................................................

4. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?

.............................................................................................

5. moved/ The/ python/ slowly/ really/ and/ quietly/.

.............................................................................................

6. The/ slowly/ pandas/ really/ things/ cute/ were/ and/ did/.

..................................................................................................

7. The/ was/ moved/ quickly/ gorillas/ Nam/ at/ the/ when/ zoo/.

...................................................................................................

8. Hung/ circus/ the/and/ I/ a/ saw/ lot/ animals/ of/in/.

...................................................................................................

9. Mai/ fast/ the/ because/ tigers/ they/ liked/were/.

...................................................................................................

10. The/ down/ monkeys/ up/ and/ very/ jumped/quickly/.

.....................................................................................................

IV. Read and complete:

A) bus – what – animals – zoo – how – where

1.................................. did you go last week?

2. I went to the ..................................

3. ................................. did you go to the zoo?

4. I went there by ................................. .

5. ................................. did you see at the zoo?

6. I saw a lot of ................................. .

B) like – go – big – slowly – zoo – animals

A: I didn’t see you yesterday. Where did you (1) ................................. ?

B: I went to the (2) ..................................

A: What did you see there?

B: I saw some (3) .................................. I enjoyed looking at the baby elephant.

A: What was it (4) .................................?

B: It was very (5) ..................................

A: What did it do when you were there?

B: I t moved (6) ................................. and quietly.

V. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I/ go swimming/ yesterday/.

.....................................................................................................

2. Nhung/ wash/ the dishes/.

.......................................................................................................

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/

.......................................................................................................

4. Lan/ cook/ chicken noodles/

.......................................................................................................

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend/.

.......................................................................................................

6. my father/ play/ table tennis/

.......................................................................................................

7. last night/ Phong/ listen/ music/ for two

.......................................................................................................

8. they/ have/ nice/ week.

........................................................................................................

9. she/ go/ supermarket

.........................................................................................................

10. We/ not go/ school last week/.

.........................................................................................................

VI. Read and fill the blanks.

My name is Linda. Our school trip was last Monday. We went to the zoo and saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was there, they ate fast. Peter saw crocodiles, they are long and they have got big mouths. Jennies saw pandas, they are cute and when she was there, they ate bamboos slowly.

1. The school trip was last ___________.

2. They went to the ______.

3. ____ are big.

4. ____________ saw crocodiles. They are _________ and they have _____ mouths.

5. Jennie saw ________. They ate ____ slowly.

Đáp án bài tập Unit 9 SGK tiếng Anh 5 What did you see at the zoo?

I. Fill in the blank with a suitable letter:

1. slowly2. roar3. quitely4. Python5. Peacock
6. Panda7. move8. loudly9. Gorilla10. Beautifully

II. Read and match:

1 - j; 2 - d; 3 - f; 4 - i; 5 - a;

6 - c; 7 - b; 8 - h; 9 - g; 10 - e;

III. Put the words in correct order:

1 - Did you go to the zoo last weekend, Phong?

2 - What did the peacocks do when you were there?

3 - She saw two pandas at the zoo.

4 - What are your favorite animals at the zoo?

5 - The python moved really slowly and quietly.

6 - The pandas were really cute and did things slowly.

7 - The gorillas moved quickly when Nam was at the zoo.

8 - Hung and I saw a lot of animals in the circus.

9 - Mai liked the tigers because they were fast.

10 - The monkeys jumped up and down very quickly.

IV. Read and complete:

A)

1 - Where; 2 - zoo; 3 - How; 4 - bus; 5 - what; 6 - animals;

B)

1 - go; 2 - zoo; 3 - animals; 4 - like; 5 - big; 6 - slowly;

V. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1 - I went swimming yesterday.

2 - Nhung washed the dishes.

3 - My mother went shopping with my friends.

4 - Lan cooked chicken noodles.

5 - Nam and I studied hard last weekend.

6 - My father played table tennis.

7 - Last night Phong listened to music for two hours.

8 - They had nice week.

9 - She went to the supermarket.

10 - We didn't go to the school last week.

VI. Read and fill the blanks.

1. The school trip was last ____Monday_______.

2. They went to the ___zoo___.

3. __Tigers__ are big.

4. ______Peter______ saw crocodiles. They are ____long_____ and they have ___big__ mouths.

5. Jennie saw ___pandas_____. They ate __bamboos__ slowly.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 9 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
36 12.364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm