Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 9 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm từng dạng bài tập hiệu quả.

I. Bài tập tiếng Anh 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Complete each word.

1. TI_ER

a. G

b. N

c. R

d. M

2. PYT_ON

a. O

b. R

c. H

d. P

3. CR_CO_ILE

a. O/ L

b. O/ D

c. E/ D

d. O/ B

4. SQUI_ _EL

a. R/ I

b. R/ E

c. R/ R

d. N/ R

5. L_ _N

a. I/ A

b. O/ N

c. I/ E

d. I/ O

Complete the phrases with a available verbs.

6. __________ does things slow.

a. tiger

b. python

c. Monkey

d. lion

7. __________ moves beautifully.

a. peacock

b. monkey

c. panda

d. gorilla

8. __________ has black and white fur.

a. elephant

b. python

c. crocodile

d. panda

9. __________ can spray water with its trunk.

a. squirrel

b. elephant

c. Lion

d. gorilla

10. _________ moves so fast

a. python

b. peacock

c. elephant

d. tiger

Choose the correct answer.

11. I ________ a baby elephant in the zoo yesterday.

a. see

b. saw

c. seen

d. sees

12. What are your _________ animals? – they are cat and tiger.

a. like

b. kind

c. favourite

d. love

13. ________ did you go last Sunday? – I went to the zoo.

a. What

b. How

c. Which

d. Where

14. What did your brother do ______ the zoo?

a. in

b. on

c. at

d. near

15. _________ did you see at the zoo?

a. What

b. Where

c. How

d. When

16. Did you go to the library last week? – ___________

a. Yes, I do

b. Yes, I did

c. No, I did

d. No, I went to school.

17. The pandas ate ________ when I saw them.

a. slow

b. slowlly

c. slower

d. slowly

18. ___________? – I saw two elephants.

a. What did you see at the zoo?

b. How much elephants did you see at the zoo?

c. How many elephants did you see at the zoo?

d. Did you see elephants at the zoo?

19. __________? – It rode a bike.

a. What did the monkey do?

b. What did you see at the zoo?

c. How did you go to the zoo?

d. What can the monkey do?

20. _________ did you go to the cinema with?

a. Where

b. Who

c. When

d. How

21. __________? – because they are beautiful.

a. Why do you like peacocks?

b. Why did you likes peacocks?

c. Did you like peacocks?

d. Why does you like peacocks?

22. ___________? – It ate bananas.

a. What did the monkey do when you were there?

b. How did the monkey do when you were there?

c. Did the monkey eat bananas when you were there?

d.What can the monkey eat when you were there?

23. I and my family _______ to the zoo last week?

a. go

b. goes

d. gone

d. went

24. When did she go to the library? – __________

a. She go to the library one hour ago.

b. She is at the school.

c. She went to the library one hour ago.

d. One hours ago.

25. _________? – I saw tigers and elephants.

a. What animals do you see at the zoo?

b. What animals did you see at the zoo?

c. What did animals do at the zoo?

d. How many animals were there?

Find the mistake in each sentence.

26. Where will you go yesterday?

a. where

b. go

c. will

d. yesterday

27. They saw a lot of animals to the zoo.

a. saw

b. a lot of

c. they

d. to

28. My sister took me at the zoo last week.

a. at the zoo

b. took

c. me

d. last week

29. My friend and I was at the zoo all day yesterday.

a. and

b. was

c. at the zoo

d. all day

30. What animals did you saw?

a. what

b. did

c. animals

d. saw

31. The peacocks move beautiful.

a. peacocks

b. the

c. beautiful

d. move

32. There is tigers, lions, monkey, elephants in the zoo.

a. is

b. in the zoo

c. there

d. Elephants

33. The pandas look so cute and they do everything slow.

a. look

b. and

c. slow

d. do

Translate into English.

34. Bạn đã xem con gì ở vườn thú ngày hôm qua?

a. What did you see at the zoo yesterday?

b. What animals did you see at the zoo yesterday?

c. What animals did your sister see at the zoo yesterday?

d. Where did you go yesterday?

35. Con hổ đã làm gì khi bạn ở đó?

a. What did the elephant do when you were there?

b. What did the monkey do when you were there?

c. What did the tiger do when you were there?

d. What did you do yesterday?

36. Hôm qua bạn đã làm gì? – Tớ đã đi sở thú.

a. What did you do yesterday? – I was at home.

b. What did you do yesterday? – I went to the zoo.

c. What did your mother do yesterday? – she went to the zoo.

d. What did you do last week? – I went to the zoo.

37. Con voi trông thế nào? – nó rất to.

a. What is the elephant look like? – It’s very big.

b. What did the elephant do? – It sprayed with its trunk.

c. What is the gorilla like? – It is very big.

d. What is the elephant like? – It’s very big.

38. Khi bọn trẻ ở đó thì con hổ đã làm gì? – nó đã gầm lớn.

a. What did the tiger do when the children were there? – It roared loudly.

b. What did the tiger do when you were there? – It roared loudly.

c. What did the tiger do when the children were there? – It ate slowly.

d. What did the lion do when the children were there? – It ate slowly.

Put the words in the correct order.

39. are/ the/ scary/ crocodiles/ so/

a. The crocodiles are so scary.

b. Crocodiles are so the scary.

40. like/ are/ because/ they/ funny/ monkeys/ I

a. I like they because monkeys are funny.

b. I like monkeys because they are funny.

41. the/ at/ see/ Zebra/ zoo/ ?/ you/ did/ the

a. Did you see the Zebra at the zoo?

b. You did see the Zebra at the zoo?

42. the/ so/ beautifully/ peacock/ moved

a. The peacock moved so beautifully.

b. The peacock so moved beautifully.

43. your/ why/ like/ brother/ does/ python/?

a. Why python does your brother like?

b. Why does your brother like python?

44. The /down /monkeys /up /and/ very /jumped /quickly/.

a. The monkeys down and up jumped very quickly.

b. The monkeys jumped down and up very quickly.

45. did /the/ do /What /when/ you /there/ gorillas /were/?

a. What did the gorillas do when were you there?

b. What did the gorillas do when you were there?

46. Did /week/ you /to /the/ go /zoo/, /Hoang /last/?

a. Did you go to the zoo last week, Hoang?

b. Did last week go to the zoo you, Hoang?

47. elephants/saw/ two /at /the /she /zoo/.

a. She saw the elephants at two zoo.

b. She saw two elephants at the zoo.

48. are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ what/ at/?/ sister’s

a. What are your sister’s favourite animals at the zoo?

b. What animals are your sister’s favourite at the zoo?

49. Quan /circus /the /and/ I/ a /saw /lot/ animals /of/ in/.

a. Quan and I saw a lot of the animals in circus.

b. Quan and I saw a lot of animals in the circus.

50. Mary/fast /the/ because /tigers/ they/ liked/ were/

a. Mary liked the tigers because they were fast.

b. The tigers were fast because Mary liked they.

II. Đáp án Bài tập tiếng Anh 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Complete each word.

1 - a; 2 - c; 3 - c; 4 - c; 5 - d;

Complete the phrases with a available verbs.

6 - b; 7 - a; 8 - d; 9 - b; 10 - d;

Choose the correct answer

11 - b; 12 - c; 13 - d; 14 - c; 15 - a;

16 - b; 17 - d; 18 - c; 19 - a; 20 - b;

21 - d; 22 - a; 23 - d; 24 - c; 25 - b;

Find the mistake in each sentence

26 - c; 27 - d; 28 - a; 29 - b; 30 - d;

31 - c; 32 - a; 33 - c;

Translate into English.

34 - a; 35 - c; 36 - b; 37 - d; 38 - a;

Put the words in the correct order.

39 - a; 40 - b; 41 - a; 42 - a; 43 - b; 44 - b;

45 - b; 46 - a; 47 - b; 48 - a; 49 - b; 50 - a;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 9 What did you see at the zoo? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
31 6.367
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vũ Thảo
  Vũ Thảo

  Đáp án đâu?


  Thích Phản hồi 22:00 13/10

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm