Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you like to be in the future?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 15 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you like to be in the future? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future? có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you like to be in the future?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. doctor

B. brother

C. mother

D. aunt

2. A. rich

B. successful

C. interesting

D. future

3. A. problem

B. eraser

C. ruler

D. school bag

Exercise 2: Read and complete

a

an

the

Ø

1. A: What would she like to be in ________ future?

B: She’d like to be ________ pilot

A: Why?

B: Because she’d like to fly ________ plane

2. A: What would he like to be?

B: He’d like to be ________ engineer

A: Why?

B: Because he would like to build ________ roads

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. My brother __________ in the gym every day.

A. works out

B. work out

C. worked out

D. working out

2. What are you doing? - I ___________ a short story

A. am writing

B. writing

C. am writing

D. writting

3. ________ he _________ watching animal programmes? - No, he _________.

A. Do/ he/ do

B. Does/ like/ doesn’t

C. Does/ he/ does

D. Do/ he/ doesn’t

4. Would you like to be a doctor _______ a nurse?

A. to

B. or

C. from

D. but

5. Why shouldn’t he drive his car _________?

A. fastly

B. many fast

C. much fast

D. too fast

6. Your sister likes drawing, ________?

A. does she

B. doesn’t she

C. don’t she

D. isn’t she

7. Why does Tom want to be a pilot? - Because he wants ___________.

A. flying a plane

B. to fly a plane

C. fly a plane

D. to fly plane

8. Tommy is really ___________ Maths

A. goods at

B. good at

C. good in

D. goods in

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

I would like to be a doctor when I grow up. I like to help sick people. I would like to open a hospital for children and become the greatest doctor in my country. I will be a good doctor because I am a caring person. I am also good at thinking logically. This is very important for a doctor. However, I will need to train myself harder to be a good doctor in the future. One day, I will make my dream come true

1. I would like to be a scientist when I grow up

2. I would like to open a hospital for adults

3. I would like to be the greatest doctor in my country

4. I am a caring person and I am good at thinking logically

5. I will not need to train myself harder to be a doctor

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. I would like to be a doctor in the future

___________________________________________

2. Anna is reading fairy tales.

___________________________________________

3. I have a pain in my eye.

___________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. A/ after/ nurse/ looks/ patients/ ./

___________________________________________

2. Would/ like/ you/ a/ to/ fly/ kite/ ?/

___________________________________________

3. The/ of/ scared/ baby/ is/ ghosts/ ./

___________________________________________

Exercise 7. Complete the sentence with the following word.

park ; popular ; pilot; working ; become

1. Why do you want to be an (1)……………….?

2. Anthony is playing football at the (2) ……………… at the moment.

3. I study very hard to (3)……………….. an English teacher.

4. This comic book "Doraemon" is very (4) …………………..among children.

5. I like (5) …………………. in the city because I can do my different job.

-The end-

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. A

Exercise 2: Read and complete

1. A: What would she like to be in ____the____ future?

B: She’d like to be ___a_____ pilot

A: Why?

B: Because she’d like to fly ____a____ plane

2. A: What would he like to be?

B: He’d like to be ___an_____ engineer

A: Why?

B: Because he would like to build ____Ø____ roads

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. B

8. B

Exercise 4: Read the following text and choose true (T) or false (F)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch bài đọc

Tôi muốn làm bác sĩ khi tôi lớn lên. Tôi thích giúp đỡ những người bệnh. Tôi muốn mở một bệnh viện cho trẻ em và trở thành vị bác sĩ tài giỏi nhất ở đất nước tôi. Tôi sẽ là một vị bác sĩ tốt bởi vì tôi là một người thích chăm sóc. Tôi cũng giỏi suy nghĩ có tư duy. Đây cũng là điều vô cùng quan trọng đối với một vị bác sĩ. Tuy nhiên, tôi sẽ cần rèn luyện bản thân chăm chỉ hơn để trở thành một vị bác sĩ tốt trong tương lai. Tôi sẽ biến giấc mơ của tôi thành hiện thực một ngày nào đó.

Exercise 5: Make questions for the underlined parts

1. What would you like ti be in the future?

2. What is Anna reading?

3. What is the matter with you?

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. A nurse looks after patients

2. Would you like to fly a kite?

3. The baby is scared of ghosts.

Exercise 7. Complete the sentence with the following word.

park ; popular ; pilot; working ; become

1. Why do you want to be an (1)……pilot………….?

2. Anthony is playing football at the (2) ……park………… at the moment.

3. I study very hard to (3)…………become…….. an English teacher.

4. This comic book "Doraemon" is very (4) ………popular…………..among children.

5. I like (5) ……working……………. in the city because I can do my different job.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 nâng cao: What would you like to be in the future?. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? MỚI

Đánh giá bài viết
10 8.901
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm