Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao What’s your address? có đáp án

Tổng hợp bài tập nâng cao Unit 1 lớp 5 What's your address?

Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address? có đáp án

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. villageB. townC. cityD. road
2. A. noisyB. laneC. groupD. street
3. A. firstB. fifthC. towerD. forth
4. A. islandB. whatC. whenD. how
5. A. groupB. districtC. busyD. city

Exercise 2: Look at the picture and write the correct word under it

Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address?Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address?Bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address?
1. m _ _ _ _ _ _ _2. i_ _a_ _3. _ i _ _ _ _ e

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Hanoi is a big _____ in the north

A. street

B. town

C. city

D. lane

2. She lives in a crowded _____in Ho Chi Minh city

A. street

B. city

C. village

D. lane

3. His flat is far _____ the city centre

A. from

B. to

C. with

D. of

4. There are two tall _____ in my street

A. tower

B. towers

C. town

D. towns

5. What subject is he _____ now? -Vietnamese

A. to learn

B. learn

C. learning

D. learned

6. ______ did she go yesterday morning? - She went to the supermarket

A. What

B. Where

C. When

D. Why

7. Are you free ____ the evening? - Yes, I am

A. in

B. on

C. at

D. to

Exercise 4: Read and write the answer

Hoa is my friend. She lives with her parents in Da Nang. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district. It is not far from My Khe beach. There are two floors in Hoa’s house. There are three bedrooms, a kitchen and a sitting room. Hoa likes her house because it is pretty and comfortable. Hoa also likes her city because it is a beautiful coastal city.

1. Where does Hoa live?

________________________

2. What is her address?

________________________

3. Who does she live with?

________________________

4. What is her house like?

________________________

5. Does Hoa like her city? Why?

________________________

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Linda./ This/ is/ new/ She/ classmate./ is/ our/

_______________________

2. Osaka./ It’s/ city./ She/ comes/ from/ a/ beautiful

_______________________

3. in/ a/ small/ village./ My/ grandparents/ live/

_______________________

4. ,/ Peter and Tina?/ What’s/ your/ village/ like

_______________________

5. you/ Where/ live/ do/?

_______________________

Exercise 6: Find the mistake in each sentence

1. I don’t likes (A) living (B) in the city (C) because it’s too (D) noisy.

2. There (A) are lots of car (B) and motorbikes (C) in my (D) city.

3. Whats (A) the mountain (B) like? - It’s (C) high and beautiful (D).

Exercise 7. Use the words in the box to complete the sentences.

mountain ; city ; floor ; office ; fountain ; 

1. Her sister lives on the second __________________ of FLC tower.

2. There is a beautiful __________________ in front of my school

3. Hai Phong is one of the most beautiful __________________ in Vietnam.

4. Their __________________ at is 56 Duy Tan Street.

5. Phansipan is the highest __________________ in my country

Exercise 8. Recorder the words to make the correct sentence.

1. sometimes/ goes/ park/ my/ to/ the/ brother

___________________________

2. does/ in/ the/ morning/ often/ do/ he/ what/?

___________________________

3. his/ dinner/ mother/ James/ always/ and/ at night/ cook

___________________________

4. do/ do/ the/ in/ you/ afternoon/ what/?

___________________________

5. always/ morning/ does/ he/ exercise/ the/ in/ morning

___________________________

6. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon/ football

___________________________

Exercise 9. Find the mistake and correct it.

1. What are your address? - It's at 56 Duy Tan street.

………………………………………………………………………………

2. This building is tall than that one.

………………………………………………………………………………

3. What do these places like? - They are beautiful.

………………………………………………………………………………

4. My best friend, Lisa likes living at the countryside.

………………………………………………………………………………

5. It is a nice and modern city, because I want to live there.

………………………………………………………………………………

-The end-

Đáp án bài tập Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D ; 2. A ; 3. C ; 4. A ; 5. C

Exercise 2: Look at the picture and write the correct word under it

1. Mountain

2. Island

3. Village

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C ; 2. A ; 3. A ; 4. B ; 5. C ; 6. B ; 7. A

Exercise 4: Read and write the answer

1. Hoa lives in Da Nang.

2. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district.

3. She lives with her parents

4. Her house is pretty and comfortable.

5. Yes, she does. Because it is a beautiful coastal city.

Hướng dẫn dịch

Hoa là bạn của tôi. Cô sống cùng bố mẹ tại Đà Nẵng. Địa chỉ của cô là 45 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Đình. Cách đó không xa là bãi biển Mỹ Khê. Có hai tầng trong ngôi nhà của Hoa. Có ba phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng khách. Hoa thích ngôi nhà của mình vì nó khá đẹp và thoải mái. Hoa cũng thích thành phố của mình vì đây là một thành phố biển xinh đẹp.

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. This is Linda. She is our new classmate.

2. She comes from Osaka. It’s a beautiful city

3. My grandparents live in a small village

4. What’s your village like, Manh and Tam?

5. Where do you live?

Exercise 6: Find the mistake in each sentence

1. A ; 2. B ; 3. A

Exercise 7. Use the words in the box to complete the sentences.

mountain ; city ; floor ; office ; fountain ;

1. Her sister lives on the second ________floor__________ of FLC tower.

2. There is a beautiful ________fountain__________ in front of my school

3. Hai Phong is one of the most beautiful ___________city_______ in Vietnam.

4. Their ______office___________ at is 56 Duy Tan Street.

5. Phansipan is the highest ________mountain__________ in my country

Exercise 8. Recorder the words to make the correct sentence.

1. sometimes/ goes/ park/ my/ to/ the/ brother

_________My brother sometimes goes to the park._________

2. does/ in/ the/ morning/ often/ do/ he/ what/?

_________What does he often do in the morning?_________

3. his/ dinner/ mother/ James/ always/ and/ at night/ cook

_________James and his mother always cook dinner at night._________

4. do/ do/ the/ in/ you/ afternoon/ what/?

_________What do you do in the afternoon?_________

5. always/ morning/ does/ he/ exercise/ the/ in/ morning

_________He always does morning exercise in the morning._________

6. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon/ football

_________I usually play football in the afternoon._________

Exercise 9. Find the mistake and correct it.

1. What are your address? - It's at 56 Duy Tan street.

…………are sửa thành is………………

2. This building is tall than that one.

…………Tall sửa thành taller…………………

3. What do these places like? - They are beautiful.

…………do sửa thành are………………………

4. My best friend, Lisa likes living at the countryside.

…………at sửa thành in…………………………

5. It is a nice and modern city, because I want to live there.

…………because sửa thành so………………………

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập tiếng Anh Unit 1 lớp 5 nâng cao: What’s your address? có đáp án. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address? có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập unit 1 lớp 5 hay khác như:

....

được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
33 24.302
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm