Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 18 What will the weather be like tomorrow?

Bài tập Unit 18 lớp 5 What will the weather be like tomorrow? có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 18 What will the weather like tomorrow? SGK tiếng Anh 5. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt.

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1. A. takeB. lateC. tableD. fall
2. A. winterB. springC. likeD. fishing
3. A. hotB. coldC. soccerD. volleyball
4. A. musicB. hundredC. summerD. bus
5. A. weatherB. seasonC. wearD. breakfast

II. Loại từ khác nhóm:

1. A. summerB. coldC. winterD. spring
2. A. swimmingB. volleyballC. bikeD. basketball
3. A. playB. badmintonC. goD. ride
4. A. activityB. seasonC. weatherD. like
5. A. coolB. warmC. fallD. hot

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:

1. She …… doing aerobics

A. are

B. does

C. is

D. has

2. Lan: “…… are you doing, Mai?” – Mai: “I’m reading”

A. What

B. Who

C. Which

D. When

3. Mr Anh: “…… sports do you play, Binh?” – “Binh: I play soccer”

A. Where

B. Who

C. Which

D. When

4. What do you do in your ……time?

A. home

B. busy

C. good

D. free

5. “How …… do you go swimming?” – Mai: “Once a week.”

A. many

B. much

C. old

D. often

6. Thu’s brother plays tennis three …… a week.

A. time

B. day

C. times

D. hour

7. My students sometimes …… their kites.

A. play

B. fly

C. flys

D. run

8. “…… does Jack often do on Saturdays?” – “He often goes fishing.”

A. When

B. Why

C. Where

D. What

9. How …… seasons are there in a year?

A. much

B. many

C. long

D. often

10. George …… before he goes to club.

A. usually is swimming

B. is usually swimming

C. usually swims

D. swims usually

11. It’s …… in the summer.

A. cold

B. hot

C. cool

D. warm

12. It’s cold in the……

A. Summer

B. Winter

C. Fall

D. Spring

13. Ba goes …… when it’s hot.

A. swim

B. swims

C. swimming

D. to the swim

14. An: “What do you …… when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”

A. do

B. does

C. doing

D. don’t

15. What do you do …… the Spring?

A. on

B. in

C. at

D. of

16. I like Fall because the …… is cool.

A. sport

B. seasons

C. weather

D. activities

17. When …… warm, Ba goes fishing.

A. it’s

B. it

C. they

D. they’re

18. There are four …… in a year.

A. spring

B. summer

C. seasons

D. winter

19. …… you going to visit Hue this summer?

A. Do

B. Does

C. Are

D. Is

20. Trees drop their leaves in……

A. spring

B. summer

C. autumn

D. winter

IV. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

A.

Yes, I like it very much.

1. .....

B.

Do you play soccer?

2. .....

C.

What’s the weather like in your country in summer?

3. .....

D.

Yes, I usually play with my friends.

4. .....

E.

So what do you do when it’s hot?

5. .....

F.

Very hot.

6. .....

G.

I often go swimming.

7. .....

H.

Do you like hot weather?

8. .....

V. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

pastimes, free, favorite, their, colors, my, with, swimming

My (1) ………………………………….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ………………………………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)………………………………….. every day, and I like going out with (4)………………………………….. friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) ………………………………….. my family for two weeks in August.

VI. Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

My name is Lien. I am from Vietnam. Our country is very beautiful. It has four seasons: springs, summer, autumn and winter. In spring, it's often warm and it has a lot of wind. The trees and flowers grow very well in the spring. In summer, it's very hot and sunny. I can go swimming with  my friends and family in summer. The weather is cool in autumn, and the leaves fall down. In winter, it is very cold and sometimes it is stormy. I don't like winter because I have to wear thick clothes.

1. Lien is from ______________.

2. It is often _______________ in spring.

3. _____________ and __________ can grow up in the spring.

4. She can go ______________ with her friends and family in _____________.

5. __________ is cool in autumn.

6. The leaves ___________ in autumn.

7. In ____________, it is very cold.

8. She doesn't like ____________ because she has to wear _____________.

VII. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. What do you usually do ____ the summer?

A. on

B. in

C. at

D. of

2. I like winter because the ____ is cold.

A. sport

B. seasons

C. weather

D. activities

3. When ____ warm, Binh goes fishing with her father.

A. it’s

B. it

C. they

D. they’re

4. There are four ____ in North Vietnam.

A. Spring

B. Summer

C. seasons

D. Winter

5. ____ Lien going to visit Da Nang this summer holiday?

A. Do

B. Does

C. Are

D. Is

6. Trees drop their yellow leaves in ____

A. spring

B. summer

C. autumn

D. winter

VIII. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

AKEYB
1. Why can’t we go for a picnic?a. It will be hot and sunny.
2. What’s your favourite season?b. There are four seasons.
3. What will the weather be like tomorrow?c. It’s summer.
4. What’s winter like in your country?d. It’s cold and wet.
5. How many seasons are there in your family?e. Because it’s rainy.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

II. Loại từ khác nhóm:

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - D;

6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - C;

11 - B; 12 - B; 13 - C; 14 - A; 15 - B;

16 - C; 17 - A; 18 - C; 19 - C; 20 - C;

IV. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

1 - C; 2 - F; 3 - H; 4 - A; 5 - E; 6 - G; 7 - B; 8 - D;

V. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

My (1) …………favourite……….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ………………colors………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)…………swimming…………….. every day, and I like going out with (4)…………my……….. friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) ……………with……….. my family for two weeks in August.

VI. Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1. Lien is from _____Vietnam_________.

2. It is often _______warm________ in spring.

3. _______The trees______ and ______flowers____ can grow up in the spring.

4. She can go _______swimming_______ with her friends and family in _____summer________.

5. ______The weather/ It ____ is cool in autumn.

6. The leaves _____fall down______ in autumn.

7. In ______winter______, it is very cold.

8. She doesn't like _____winter_______ because she has to wear ________thick clothes_____.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên Liên. Tôi đến từ Việt Nam. Đất nước chúng ta rất đẹp. Nó có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa xuân, trời thường ấm áp và có nhiều gió. Cây và hoa phát triển rất tốt vào mùa xuân. Vào mùa hè, trời rất nóng và nắng. Tôi có thể đi bơi cùng bạn bè và gia đình vào mùa hè. Tiết trời mùa thu mát mẻ, cây lá rơi xuống. Vào mùa đông, trời rất lạnh và đôi khi có bão. Tôi không thích mùa đông vì tôi phải mặc quần áo dày.

VII. Choose the correct answer to complete the sentence.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - D; 6 - C;

VIII. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

AKEYB
1. Why can’t we go for a picnic?1 - ea. It will be hot and sunny.
2. What’s your favourite season?2 - cb. There are four seasons.
3. What will the weather be like tomorrow?3 - ac. It’s summer.
4. What’s winter like in your country?4 - dd. It’s cold and wet.
5. How many seasons are there in your family?5 - be. Because it’s rainy.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 18 What will the weather be like tomorrow? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 unit 18 What will the weather be like tomorrow? đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
67 35.320
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Mai Phương Thảo
  Mai Phương Thảo

  🤣tuyệt vời


  Thích Phản hồi 08/04/23

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm