Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Tiếng Anh Unit 18 lớp 5: What will the weather be like tomorrow?

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? có đáp ánsau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 18. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt.

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1. A. take  B. late  C. table D. fall
2. A. winter  B. spring  C. like  D. fishing
3. A. ho B. cold  C. soccer  D. volleyball
4. A. music  B. hundred  C. summer  D. bus
5. A. weather  B. season  C. wea D. breakfast

II. Loại từ khác nhóm:

1. A. summer  B. cold  C. winter  D. spring
2. A. swimming  B. volleyball C. bike  D. basketball
3. A. play  B. badminton C. go  D. ride
4. A. activity  B. season  C. weather  D. like
5. A. cool  B. warm  C. fall  D. hot

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:

1. She …… doing aerobics

A. are

B. does

C. is

D. has

2. Lan: “…… are you doing, Mai?” – Mai: “I’m reading”

A. What

B. Who

C. Which

D. When

3. Mr Anh: “…… sports do you play, Binh?” – “Binh: I play soccer”

A. Where

B. Who

C. Which

D. When

4. What do you do in your ……time?

A. home

B. busy

C. good

D. free

5. “How …… do you go swimming?” – Mai: “Once a week.”

A. many

B. much

C. old

D. often

6. Thu’s brother plays tennis three …… a week.

A. time

B. day

C. times

D. hour

7. My students sometimes …… their kites.

A. play

B. fly

C. flys

D. run

8. “…… does Jack often do on Saturdays?” – “He often goes fishing.”

A. When

B. Why

C. Where

D. What

9. How …… seasons are there in a year?

A. much

B. many

C. long

D. often

10. George …… before he goes to club.

A. usually is swimming

B. is usually swimming

C. usually swims

D. swims usually

11. It’s …… in the summer.

A. cold

B. hot

C. cool

D. warm

12. It’s cold in the……

A. Summer

B. Winter

C. Fall

D. Spring

13. Ba goes …… when it’s hot.

A. swim

B. swims

C. swimming

D. to the swim

14. An: “What do you …… when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”

A. do

B. does

C. doing

D. don’t

15. What do you do …… the Spring?

A. on

B. in

C. at

D. of

16. I like Fall because the …… is cool.

A. sport

B. seasons

C. weather

D. activities

17. When …… warm, Ba goes fishing.

A. it’s

B. it

C. they

D. they’re

18. There are four …… in a year.

A. spring

B. summer

C. seasons

D. winter

19. …… you going to visit Hue this summer?

A. Do

B. Does

C. Are

D. Is

20. Trees drop their leaves in……

A. spring

B. summer

C. autumn

D. winter

IV. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

A.

Yes, I like it very much.

1. .....

B.

Do you play soccer?

2. .....

C.

What’s the weather like in your country in summer?

3. .....

D.

Yes, I usually play with my friends.

4. .....

E.

So what do you do when it’s hot?

5. .....

F.

Very hot.

6. .....

G.

I often go swimming.

7. .....

H.

Do you like hot weather?

8. .....

V. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

pastimes, free, favorite, their, colors, my, with, swimming

My (1) ………………………………….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ………………………………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)………………………………….. every day, and I like going out with (4)………………………………….. friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) ………………………………….. my family for two weeks in August.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

II. Loại từ khác nhóm:

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - D;

6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - C;

11 - B; 12 - B; 13 - C; 14 - A; 15 - B;

16 - C; 17 - A; 18 - C; 19 - C; 20 - C;

IV. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

1 - C; 2 - F; 3 - H; 4 - A; 5 - E; 6 - G; 7 - B; 8 - D;

V. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

1 - favorite; 2 - colors; 3 - swimming; 4 - my; 5 - with;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 18 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
28 6.850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm