Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 5 How do you learn English? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 7 tiếng Anh 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 7 How do you learn English? SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Unit 7 tiếng Anh lớp 5.

1. Bài tập tiếng Anh 5 Unit 7 How do you learn English?

Ex 1: Fill in the blank with a suitable letter:

1. __racti__e

2. S__ea__

3. W__it__

4. E__ail

5. __ea__

6. H_bb__

7. __es__on

8. Li__te__

9. T__lk

10. R__ad

11. W__rd

12. Lea__n

13. V__cab__lary

14. Fo__ei__ner

15. L__ng__age

Ex 2: Fill in the blank with a suitable word:

1. I often ……………………………… English lessons on Wednesday and Friday.

2. My brother ……………………………… watching English cartoon on TV.

3. He ……………………………… new words in his notebook and reads them aloud.

4. ……………………………… do you learn vocabulary?

5. I speak English every day with………………………………friends.

6. To practise speaking you can talk ……………………………… foreign friends.

7. He also learns English ……………………………… listening to English songs.

8. What foreign ……………… do you have at school? – I have English and Chinese.

9. To practise ………………………………, I write emails to my friends.

10. Why do you learn English? – ……………………………… I want to sing English songs.

Ex 3. Read the text carefully:

My name is Linh. I’m a pupil at Kim Dong Primary School. I’m in class 5A with Lee and John. I love reading comic books. I often read them in my free time. When I see a new word, I try to guess its meaning. I write the word in my notebook and say it many times. I often stick new words on my bedroom walls and practise reading them aloud. Lee and John love learning English too. We often learn to speak English by talking with our foreign friends in our free time. Lee is very good at English. She usually practises listening by watching cartoons on TV. She learns to write by writing emails to her friends every day. John loves reading. He goes to the library twice or three times a week. He usually read English books to practise reading. They always help me to learn English. We are happy because we can understand each other. English is necessary for communication.

A. True or False:

1. Linh, Lee and John are in class 5A.

2. They love learning English.

3. Lee loves reading English books.

4. Linh likes watching cartoons.

5. They can understand each other.

6. John sticks new words in his bedroom.

B. Answer the following questions:

1. What does Linh do when she see a new word?

___________________________________

2. How do they learn to speak English?

___________________________________

3. Who is good at English?

___________________________________

4. How often does John go to the library?

___________________________________

5. Is English necessary for communication?

___________________________________

Ex4. Put the words in order. 

1. you/ What/ doing/ are/ now/ ?

____________________________

2. a/ reading/ comic/ I'm/ book/ ./

____________________________

3. like/ this/ story/ Do/ you/ ?/

____________________________

4. is/ She/ hard-working/ very/ ./

____________________________

5. writes/ his/ new words/ He/ notebook/ on/ ./

____________________________

Ex5. Complete the conversation. 

Minh: What are you doing, Nam?

Nam: I’m (1) _________ my homework. They are English exercises.

Minh: Oh, really? I like English.

Nam. Well. Me (2) ______. (3) ________ do you learn English?

Minh: Because I want (4) ______ be an English teacher. (5)_____________?

Nam: I learn English (6) ____________ I want to talk with my foreign friend Lisa.

Minh: How do you practise listening?

Nam: I (7) __________ English films on TV and (8)___________ to English songs.

Minh: Are you good (9) ______ writing?

Nam: Yes, I am. I often (10)__________  emails to Lisa, my pen friend.

Ex6. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. What foreign _____ do you study at school? - I study English.

A. subject B. song C. language D. book

2. I want _______ with my close friend, Nga.

A. to talking B. talking C. talk D. to talk

3. They write emails to _____ other every day.

A. every B. each C. one D. they

4. How do you _________ listening? – I watch English music video.

A. practise B. learn C. want D. have

5. She practices _____ by ______ English short stories.

A. reading/ read B. reading/ reading C. read/ reading D. read/ read

Ex 7. Read the text carefully and answer the following questions.

My name is Lan. I love reading comic books. I read them in my free time everyday. When I see a new word, I try to guess its meaning. I write the word four times in my notebook and say it aloud. I practise reading them aloud in front of the mirror. I also like listening to English. I often watch English cartoons on TV. I watch English cartoon five times a week, so English is better. How about you? Do you like Englsh ? and How do you practice English?

1. What is her name?

__________________________________________

2. What does she do when she see a new word?

__________________________________________

3. How many times does she write the new word?

__________________________________________

4. How does she practise reading new words?

__________________________________________

5. How does she practise listening to English?

__________________________________________

Ex 8. Circle the correct answer.

1. Do you have English today/ yesterday?

2. How do you practise reading/ to read?

3. How/ How many does she practise writing?

4. I read English newspapers and magazines to practising/ practise reading.

5. She practises writing/ write by writing an email every day.

Ex 9. Match each question with each answer.

1.Why do you watch English programme?

A. I read comic books and short stories in English.

2.How do you improve your reading skill?

B. I think I will travel abroad.

3.Why does your mother learn English?

C. I practise it every day

4.How often do you practise?

D. Because I want to improve my listening skill.

5.What will you do when you are good at English?

E. Because she wants to teach meEnglish at home.

2. Đáp án bài tập Unit 7 How do you learn English? lớp 5

Ex 1: Fill in the blank with a suitable letter:

1. practise

2. Speak

3. Write

4. Email

5. read

6. Hobby

7. lesson

8. Listen

9. Talk

10. Road

11. Word

12. Learn

13. Vocabulary

14. Foreigner

15. Language

Ex 2: Fill in the blank with a suitable word:

1 - have

2 - likes

3 - writes

4 - How

5 - my

6 - with

7 - by

8 - languages

9 - English

10 - Because

Ex 3. Read the text carefully:

A. True or False:

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - T; 6 - F

B. Answer the following questions:

1 - She tries to guess its meaning.

2 - They often learn to speak English by talking with their foreign friends in their free time.

3 - Lee is good at English.

4 - He goes to the library twice or threes times a week.

5 - Yes, it is.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Linh. Tôi là học sinh trường Tiểu học Kim Đồng. Tôi học lớp 5A với Lee và John. Tôi thích đọc truyện tranh. Tôi thường đọc chúng trong thời gian rảnh. Khi tôi nhìn thấy một từ mới, tôi cố gắng đoán nghĩa của nó. Tôi viết từ đó vào vở và nói nhiều lần. Tôi thường dán các từ mới lên tường phòng ngủ của mình và luyện đọc chúng thành tiếng. Lee và John cũng thích học tiếng Anh. Chúng tôi thường học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi trong thời gian rảnh. Lee rất giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường luyện nghe bằng cách xem phim hoạt hình trên TV. Cô học viết bằng cách viết email cho bạn bè của mình mỗi ngày. John thích đọc sách. Anh ấy đến thư viện hai hoặc ba lần một tuần. Anh ấy thường đọc sách tiếng Anh để luyện đọc. Họ luôn giúp tôi học tiếng Anh. Chúng tôi rất vui vì có thể hiểu nhau. Tiếng Anh cần thiết để giao tiếp.

Ex4. Put the words in order.

1 - What are you doing now?

2 - I'm reading a comic book.

3 - Do you like this story?

4 - She is very hard-working.

5 - He writes new words on his notebook.

Ex5. Complete the conversation.

Minh: What are you doing, Nam?

Nam: I’m (1) ____doing_____ my homework. They are English exercises.

Minh: Oh, really? I like English.

Nam. Well. Me (2) ___too___. (3) ___Why_____ do you learn English?

Minh: Because I want (4) __to____ be an English teacher. (5)____What about you/ And you_________?

Nam: I learn English (6) _______because_____ I want to talk with my foreign friend Lisa.

Minh: How do you practise listening?

Nam: I (7) _____watch_____ English films on TV and (8)____listen_______ to English songs.

Minh: Are you good (9) __at____ writing?

Nam: Yes, I am. I often (10)____write______ emails to Lisa, my pen friend.

Ex6. Choose the correct answer to complete the sentence.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

Ex 7. Read the text carefully and answer the following questions.

1 - Her name is Lan.

2 - She tries to guess its meaning.

3 - She writes the new word four times.

4 - She practises reading them aloud in front of the mirror.

5 - She watches English cartoons on TV.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Lan. Tôi thích đọc truyện tranh. Tôi đọc chúng trong thời gian rảnh hàng ngày. Khi tôi nhìn thấy một từ mới, tôi cố gắng đoán nghĩa của nó. Tôi viết từ đó bốn lần vào sổ tay và nói to. Tôi tập đọc to chúng trước gương. Tôi cũng thích nghe tiếng Anh. Tôi thường xem phim hoạt hình tiếng Anh trên TV. Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh năm lần một tuần, vì vậy tiếng Anh tốt hơn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích Englsh? và Bạn thực hành tiếng Anh như thế nào?

Ex 8. Circle the correct answer.

1. Do you have English today/ yesterday?

2. How do you practise reading/ to read?

3. How/ How many does she practise writing?

4. I read English newspapers and magazines to practising/ practise reading.

5. She practises writing/ write by writing an email every day.

Ex 9. Match each question with each answer.

1. Why do you watch English programme?

1 - D

A. I read comic books and short stories in English.

2. How do you improve your reading skill?

2 - A

B. I think I will travel abroad.

3. Why does your mother learn English?

3 -E

C. I practise it every day

4. How often do you practise?

4 - C

D. Because I want to improve my listening skill.

5. What will you do when you are good at English?

5 - B

E. Because she wants to teach me English at home.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English? MỚI

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem tiếp: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 chất lượng cao MỚI

Đánh giá bài viết
41 38.172
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm