Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 5: What would you like to eat?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, bài tập Unit 17 tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 Unit 17 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Complete the words.

1. N_OD_ES

2. _P_LE

3. OR_N_E

4. CH_C_LAT_

5. _ISC_IT

6. R_C_

7. SA_SA_E

8. F_ _H

Complete the sentences with the given words. 

bowls; without; vegetable; has; Chocolate;

1. Why would you like to eat (1)____________ than meat?

2. My father would like to drink coffee (2)________sugar.

3. My mother (3)___________ good eating habits.

4. Phong eats four (4)________ of rice every day.

5. Would you like to have a bar of (5)__________?

Match the sentence in column A with an appropriate response in column B. 

1. Would you like a glass of milk?a. I eat rice, vegetable and meat.
2. How many bowls of rice would your brother eat?

b. She drinks two bottles of water.

3. How much water does she drink every day?c. I would like some bread with egg.
4. What would you like for breakfast?d. Yes, I’d love to
5. What do you eat every day, Mai?e. He eats three bowls.

Put the words in the correct order.

1. you/ What/ Linda?/ would /drink,/ like/ to/

___________________________________________________

2. drinks./ Milk/ fruit/ favorite/ and/ juice/ are/my/

___________________________________________________

3. egg./likes/Pong/bread/with/eating/

___________________________________________________

4. you/for/usually/What?/breakfast?/ do/ have/

___________________________________________________

5. you/ drinking/ Why/lemonade?/do/like/

___________________________________________________

ĐÁP ÁN

Complete the words.

1. NOODLES

2. APPLE

3. ORANGE

4. CHOCOLATE

5. BISCUIT

6. RICE

7. SAUSAGE

8. FISH

Complete the sentences with the given words.

1 - vegetable; 2 - without; 3 - has;

4 - bowls; 5 - chocolate;

Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a;

Put the words in the correct order.

1 - What would you like to drink, Linda?

2 - Milk and fruit juice are my favorite drinks.

3 - Pong likes eating bread with egg.

4 - What do you usually have for breakfast?

5 - Why do you like drinking lemonade?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 3.622
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm