Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, bài tập Unit 17 tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 Unit 17 What would you like to eat? có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 5: What would you like to eat? có đáp án

I. Bài tập tiếng Anh 5 Unit 17 What would you like to eat?

Complete the words.

1. N_OD_ES

2. _P_LE

3. OR_N_E

4. CH_C_LAT_

5. _ISC_IT

6. R_C_

7. SA_SA_E

8. F_ _H

Complete the sentences with the given words. 

bowls; without; vegetable; has; Chocolate;

1. Why would you like to eat (1)____________ than meat?

2. My father would like to drink coffee (2)________sugar.

3. My mother (3)___________ good eating habits.

4. Phong eats four (4)________ of rice every day.

5. Would you like to have a bar of (5)__________?

Match the sentence in column A with an appropriate response in column B. 

1. Would you like a glass of milk?a. I eat rice, vegetable and meat.
2. How many bowls of rice would your brother eat?

b. She drinks two bottles of water.

3. How much water does she drink every day?c. I would like some bread with egg.
4. What would you like for breakfast?d. Yes, I’d love to
5. What do you eat every day, Mai?e. He eats three bowls.

Put the words in the correct order.

1. you/ What/ Linda?/ would /drink,/ like/ to/

___________________________________________________

2. drinks./ Milk/ fruit/ favorite/ and/ juice/ are/my/

___________________________________________________

3. egg./likes/Pong/bread/with/eating/

___________________________________________________

4. you/for/usually/What?/breakfast?/ do/ have/

___________________________________________________

5. you/ drinking/ Why/lemonade?/do/like/

___________________________________________________

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 17 lớp 5

Complete the words.

1. NOODLES

2. APPLE

3. ORANGE

4. CHOCOLATE

5. BISCUIT

6. RICE

7. SAUSAGE

8. FISH

Complete the sentences with the given words.

bowls; without; vegetable; has; Chocolate;

1. Why would you like to eat (1)_____vegetable_______ than meat?

2. My father would like to drink coffee (2)___without_____ sugar.

3. My mother (3)______has_____ good eating habits.

4. Phong eats four (4)___ bowls_____ of rice every day.

5. Would you like to have a bar of (5)____chocolate______?

Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

1. Would you like a glass of milk?1 - d;a. I eat rice, vegetable and meat.
2. How many bowls of rice would your brother eat?2 - e;

b. She drinks two bottles of water.

3. How much water does she drink every day?3 - b;c. I would like some bread with egg.
4. What would you like for breakfast?4 - c;d. Yes, I’d love to
5. What do you eat every day, Mai?5 - a;e. He eats three bowls.

Put the words in the correct order.

1. you/ What/ Linda?/ would /drink,/ like/ to/

______What would you like to drink, Linda?________

2. drinks./ Milk/ fruit/ favorite/ and/ juice/ are/my/

______Milk and fruit juice are my favorite drinks._____________

3. egg./ likes/ Pong/ bread/ with/ eating/

_____Pong likes eating bread with egg.____________

4. you/ for/ usually/ What?/ breakfast?/ do/ have/

_______What do you usually have for breakfast?________

5. you/ drinking/ Why/ lemonade?/ do/ like/

_______Why do you like drinking lemonade?________

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm