Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 3 My favourite things

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World unit 2 My favourite things lesson 3 bao gồm đáp án các phần câu hỏi trong SGK tiếng Anh lớp 5 trang 20, 21, 22 giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

1. Listen and write the name under the correct picture. Nghe và viết tên dưới bức tranh đúng. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

2. Listen again. Write D (Dan), A (Amy), T (Tom) or M (Miranda). Nghe lại. Viết D (cho Dan), A (cho Amy), T (cho Tom) hoặc M (cho Miranda).

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

3. Look and say. Nhìn và nói. 

Look at the pictures in Activity 1 again and say

comic books story boat white great

drawings violin blue big puppets

Dan’s favourite things are comic books. He likes the drawings.

• Amy’s favourite thing is her ... .

• Tom’s favourite thing is his family’s ... .

• Miranda’s favourite things are ... .

4. Match. Listen and check. Nối. Nghe và kiểm tra.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

Đáp án

1 - a;

2 - c;

3 - b;

5. Complete the sentences with and or but. Hoàn thành câu với and hoặc but. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

Đáp án

2 - and

3 - and

4 - but

6. Draw and write. Vẽ và viết. 

Draw and write about your favourite things using and and but. Vẽ và viết về những thứ mà em yêu thích sử dụng and và but. 

Đáp án

My favourite toy is a kite. It is red and yellow.

7. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại. 

expensive computer fantastic banana projector develop

8. Circle the word which is stressed differently. Then read aloud. Khoanh tròn từ có cách đánh trọng âm khác. Sau đó đọc to. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

Đáp án

2 - mother

3 - country

4 - favourite

9. Listen and chant. Nghe và hát.

Expensive, computer, fantastic,

Banana, projector, develop!

Keep practising, do your best,

And soon you’ll know where to stress!

10. Let’s play. Hãy chơi nào.

Choose and write nine words. Take turns to say the words. Chọn và viết chín từ. Thay phiên nhau và nói các từ. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 lesson 3

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 2 lesson 3 My favourite things trang 20 21 22.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm