Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 Fun time & Project

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Fun time & Project

Giải SGK tiếng Anh Wonderful World 5 Unit 4 Free time Fun time and Project bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 47, 48.

1. Listen and complete the song. Nghe và hoàn thành bài hát.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 Fun time & Project

Đáp án 

Đang cập nhật

2. Listen again and sing. Nghe lại và hát.

3. Sing and act. Hát và diễn.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 Fun time & Project

4. Project: Do a class survey. Dự án: Thực hiện khảo sát lớp.

Walk around the room and ask three classmates about their hobbies. Write Y for Yes
and N for No.

Mai, do you like playing chess? - Yes, I do.

Are you good at playing chess? - No, I’m not.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 Fun time & Project

5. Let’s talk. Hãy nói.

Tell your class about your survey results. Nói với lớp của bạn về kết quả khảo sát của bạn

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 Fun time & Project

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 4 Fun time & Project Free time trang 47 48.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm