Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 2

Tiếng Anh lớp 5 Review 1 Part 2 trang 26

Giải tiếng Anh 5 Wonderful World Review 1 part 2 bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập trang 26 sách học sinh Wonderful World.

1. Listen and number. Nghe và đánh số. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 2

Đáp án

Đang cập nhật

2. Fill in the blanks by changing the adjectives in the box below into adverbs of manner. Điền vào chỗ trống bằng cách thay đổi các tính từ trong hộp dưới đây thành trạng từ chỉ cách thức.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 2

Đáp án

2 - They cry noisily.

3 - She sings beautifully.

4 - He looks at me angrily.

5 - The children play happily in the park.

3. Look , point and say. Nhìn, chỉ và nói. 

Find four differences between the two pictures. Tìm ra 4 điểm khác nhau giữa hai bức tranh.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 2

Đáp án:

Picture A has more books on the shelf than picture B.

The globe in picture A is on the teacher's table. The globe in picture B is on the shelf.

There are many books on the teacher's table in picture A. There are many books on the sudent's desk.

There is no chair in picture A. There is a chair in picture B.

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World Review 1 Part 2 trang 26. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm