Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 Fun time & Project

Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Fun time & Project

Giải SGK tiếng Anh Wonderful World 5 Unit 2 My favourite things Fun time and Project bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 23, 24.

1. Board game.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 Fun time & Project

2. Listen and sing. Nghe và hát.

Home with sister, watching TV,

Games and shows, so happy!

Summer’s here, time to go out,

Skateboard Sharks, there’s no doubt.

We love to skate, it’s our favourite thing,

In the park, the street, we spread our wings.

Skateboards can be scary, that’s true,

But they’re thrilling and fast, through and through.

3. Sing and act. Hát và diễn.

4. Project: Do a class survey. Dự án: Làm bài khảo sát trong lớp

What are your friends’ favourite things? Ask 5 people.

What’s your favourite thing?

My favourite thing is my bicycle/ I like my bicycle.

What’s it like?

It’s blue and red.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 2 Fun time & Project

5. Report the survey. Báo cáo bài khảo sát.

Mai’s favourite thing is her bicycle. It’s blue and red.

Gợi ý

Nam's favourite thing is a ball. It's white and black.

Hang's favourite thing is a teddy bear. It's brown.

Minh's favourite thing is a robot. It's big and beautiful.

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 2 Fun time & Project My favourite things trang 23 24.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm