Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 School life

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World unit 3 School life lesson 1 bao gồm đáp án các phần bài tập trong student book Wonderful World unit 3 lớp 5 lesson 1 trang 29 - 31 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Opener unit 3 trang 29

1. What can you see? Look, point and tick. Bạn có thể thấy gì? Nhìn, chỉ và đánh dấu.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

Đáp án

teacher

student

chair

blackboard

table

pink

2. Where are these children? Look and say. Những đứa trẻ này ở đâu? Nhìn và nói.

Đáp án

They are in the mountain.

Lesson 1 unit 3 trang 30

1. Listen and read. Why do Maggie’s students love her? Nghe và đọc. Tại sao học sinh của Maggie lại yêu quý cô ấy?

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

Đáp án

Because she both teaches school subjects and do a lot more.

2. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

3. Circle the odd one out and say. Khoanh tròn từ khác loại và nói. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

Đáp án

2 - sport

3 - car

4 - practice

5 - fitness centre

4. Listen and tick. Nghe và đánh dấu.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

- every Monday / Sunday

- every day / night / week / month / year

- at the weekends

- on Thursdays

- in the morning / afternoon / evening

5. Use the given words to make meaningful sentences. Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành câu có nghĩa.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 3 lesson 1

Đáp án

2 - We play football at the weekends.

3 - My brother practises sport on Sundays.

4 - He plays football on Monday.

5 - My brother studies maths in the afternoon.

6 - Tom has music class on Sunday.

6. Let’s play. Hãy chơi.

Look at Activity 4 and play True or False.

Kevin does his homework in the morning.

False. He does his homework in the evening.

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 3 lesson 1 My School life trang 29 30 31. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm