Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp unit 1 lớp 5 Family and friends

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Wonderful World Unit 1 Family and Friends bao gồm các chủ điểm ngữ pháp: Cấu trúc với Both .. and; Cấu trúc với But; Phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh & Sở hữu cách tiếng Anh.

I. Cấu trúc both and trong tiếng Anh

Sử dụng cấu trúc Both .. and để đề cập đến 2 đối tượng đồng vị với nhau và muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa “cả 2”.

Ví dụ:

Both Becky and Emma are crazy about English. Cả Becky và Emma đều phát cuồng vì tiếng Anh

II. Cấu trúc but trong tiếng Anh

Sử dụng cấu trúc But khi muốn them lời khẳng định có phần trái ngược với ý vừa được nói.
Ví dụ:

Nam is 10 years old, but Mai is 12 years old. Nam thì 10 tuổi nhưng Mai thì 12 tuổi.

III. Phân biệt tính từ & trạng từ tiếng Anh

Tính từ (adjective) là từ được dùng để miêu tả tính chất, trạng thái của người, vật hoặc sự việc. Tính từ được dùng để bổ nghĩa cho chủ từ hoặc bổ nghĩa cho danh từ.

Tính từ thường đứng trước danh từ.

Ví dụ:

They are good swimmers. Họ là những người bơi giỏi.

Trạng từ (adverb) được dùng để mô tả cách sự việc xảy ra hoặc được làm. Trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

Trạng từ thường đứng sau động từ chính, hoặc đứng trước tính từ.

Ví dụ: Penguins can swim very well. Chim cánh cụt có thể bơi rất tốt.

IV. Sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách (Possessive case) là cấu trúc ngữ pháp dùng để chỉ sự sở hữu hoặc mối liên hệ giữa 2 hay nhiều đối tượng.

Trong tiếng Anh, sở hữu cách được viết là ‘s ngay sau danh từ.

Cấu trúc:

Chủ sở hữu + ‘s + người/vật thuộc quyền sở hữu

Ví dụ: Lan’s house: Nhà của Lan.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 5 Unit 1 Wonderful World Family and Friends.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm