Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 lesson 1 Family and friends

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World Unit 1 Family and friends lesson 1 bao gồm đáp án các phần bài tập trong student book Wonderful World unit 1 lớp 5 lesson 1 trang 5 - 6 - 7 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Opener Unit 1 trang 5

1. Look at the photo. Answer. Where are these people? Are they happy or sad? Nhìn vào bức ảnh. Trả lời. Họ đang ở đâu? Họ vui hay buồn?

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Đáp án

They are at home. They are happy.

2. Who are they? Tick and say.

Đáp án

father  -      baby  - X

mother  -      sister -

brother  -    grandma -

grandpa  -  X  uncle -

1. Listen and read. What is Lorena like? What is Carla like? Nghe và đọc. Lorena là người như thế nào? Carla là người như thế nào?

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Đáp án

Lorena is quiet. She is tall with curly hair.

Carla is loud. She is tall with curly hair.

2. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

3. Look and say. Nhìn và nói.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Đáp án

2 - Bella and Tom are loud.

3 - Lucas and Noal are funny.

4 - Mary and Lily are quiet.

5 - Mia and Bee are crazy about technology.

4. Listen and read. Then point and say. Nghe và đọc. Sau đó chỉ tay và nói.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

5. Read about Mai and Huy. Then complete the diagram. Đọc về Mai và Huy. Sau đó hoàn thiện sơ đồ.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Đáp án

Đang cập nhật

6. Write and say. Viết và nói. 

Write about two people in your family. Use both and but. Then tell your friend. Viết về hai người trong gia đình bạn. Sử dụng Both và But. Sau đó nói với bạn của bạn

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 1

Đáp án

Đang cập nhật

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 1 lesson 1 My family and friends trang 5 6 7. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm